Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 45 / juni 2006
Inhoud
Met de milieuboot op het Kanaal Gent - Terneuzen en in de Haven van Gent
In april zette de milieuboot voor het eerst koers naar het Kanaal Gent-Terneuzen. Een heel ander traject dan onze Vlaamse binnenwateren die we gewend zijn, maar zeer geslaagd 'er-varen'.
Zeeschepen met een laadvermogen van 80.000 ton duwvaart, sleepboten, duwbakken, veerponten die de kanaaloevers met elkaar verbinden, de vele dokken, ertsen, kolen, stukwerkers, ook windmolens, een drukke industriële activiteit, al die kranen voor het lossen en laden… indrukwekkend!
We nemen u even op sleeptouw.

Gent heeft altijd een verbinding gezocht met de zee. De huidige en ook kortste verbinding, het Kanaal Gent-Terneuzen, dateert van het begin van de vorige eeuw en is sindsdien verschillende keren gemoderniseerd. Het kanaal maakte van Gent de derde grootste haven van België (na Antwerpen en Zeebrugge).
Dit kanaal heeft een totale lengte van 32km, van de Tolhuissluis in Gent tot het sluizencomplex in Terneuzen, op enkele honderden meter van de Westerscheldetunnel. Daarvan ligt 15km op Vlaams grondgebied. Het kanaal doorkruist de provincies Oost- en Zeeuws-Vlaanderen via het grondgebied van de gemeenten Gent, Wachtebeke, Zelzate en Terneuzen (de enige Nederlandse gemeente).


Geschiedenis

Van Sassevaart tot Kanaal Gent-Terneuzen
In 1823 besliste Koning Willem I (toen België nog deel uitmaakte van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden) om de Sassevaart te verlengen naar Terneuzen. Het traject liep van Gent naar Sas van Gent, voornamelijk in de oude bedding van de Sassevaart. Van Sas van Gent naar Terneuzen liep de vaart door een schorrengebied (De Braeckmaninham, Sassegat en Axelse Gat). In Terneuzen werden twee sluizen gebouwd. Eén van 8m en één van 12m breed.
Vier jaar later was het zover: "op het canaal van Neuzen op Gent, geopend den XVIII November 1827", voeren er weer zeeschepen. Tot Sas van Gent was het kanaal 4,5m diep, tot Gent 2,5m. De breedte van het kanaal was op de bodem 10m en op waterspiegelniveau 24m.
Tussen 1830 en 1841 was er geen scheepvaart op het kanaal van Gent naar Terneuzen, want Nederland had de Westerschelde afgezet na de onafhankelijkheid van België. Het kanaal verzandde. Pas in 1841, nadat de vaart was uitgebaggerd, kwam er weer scheepvaart op het kanaal.
Vanaf 1870 werd het kanaal van Gent naar Terneuzen verdiept en verbreed. Ook werd het kanaal verlegd via een nieuwe kanaalarm bij Zelzate. Diverse bruggen op Belgisch grondgebied werden eveneens herbouwd. De werken op Belgisch grondgebied waren klaar in 1881.
In Nederland begon men in 1881 met de verbreding en verdieping van het kanaal. In Sas van Gent werd een derde kanaalarm gegraven met een nieuwe sluis, die werd afgewerkt in 1885. Het kanaal was op dat moment 6,5m diep, 17m breed op de bodem en 68m breed aan de waterspiegel.
In 1963 werden er twee nieuwe sluizen in Terneuzen gegraven. Eén voor de binnenvaart en één voor de zeevaart.


Vandaag

Naast de optimalisatie van bestaande havengedeelten wordt nu een nieuw complex bijgebouwd: het Kluizendokcomplex op de linkeroever. De intenties leven om hier wat meer 'industriële ecosystemen' op te bouwen.
Van de vijf gebouwde sluizen in Terneuzen bestaan er nog drie: de Westsluis of Zeevaartsluis (1968), de Middensluis (de oorspronkelijke Zeevaartsluis geopend in 1910 en gerenoveerd in 1986) en de binnenvaartsluis (1968).


Plannen

Op langere termijn speelt de toegankelijkheid vanuit zee een belangrijke rol. Momenteel loopt een project om deze nautische toegankelijkheid te verbeteren, o.a. door de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen, cruciaal voor de tewerkstelling en de socio-economische ontwikkeling in de regio Gent-Terneuzen. Bijzonder belangrijk aan dit project is dat men voor het eerst een akkoord heeft bereikt tussen Gent en Terneuzen, tussen Vlaanderen en Zeeland, om als één regio dit project te verdedigen. In die zin is dit project wel historisch. Er zijn ook plannen om de R4 rond Gent te sluiten via de Sifferverbinding (een tunnel onder het Sifferdok).

De Haven van Gent: oud en nieuw

De Haven van Gent noemt zich jong en dynamisch. En toch heeft ze al een lange geschiedenis achter de rug. De geschiedenis is verweven met de gunstige ligging van Gent aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, met de zoektocht van Gent naar de zee en met de ontwikkeling van het Kanaal Gent-Terneuzen. Dankzij dat kanaal was Gent sinds 1827 verbonden met de zee via de Westerschelde. Een ingewikkeld waterwegennetwerk verbond het kanaal zelf met de Gentse binnenstad en dus met de Schelde en de Leie.

De oude Gentse haven lag - en ligt nog steeds - in het centrum van de stad, aan het gedeelte van de Leie tussen de Sint-Michielsbrug en de Grasbrug. Wegens haar ligging tussen de twee bruggen kreeg de haven de naam 'Tusschen Bruggen'. Al in de Middeleeuwen was Gent een belangrijke overslaghaven voor graan. Zo belangrijk zelfs dat de Leie de naam 'Corenleje' kreeg.

Door de voortdurende noodzaak tot verdere capaciteitsuitbreiding en modernisering van de haven raakten woonkernen als de Muide en Meulestede volledig opgeslorpt en omgeven door de haven en haar activiteiten. Woonkernen worden steeds meer bedreigd in hun oorspronkelijke woonfunctie. Discussies over de bestemming van de nog resterende open ruimte zijn er aan de orde van de dag. De problemen zijn er luchtvervuiling, lawaai- en stankhinder. Na de uitvoering van het landinrichtingsproject 'Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1' zal het hopelijk weer aangenamer leven zijn in het havengebied: woonkernen zullen afgeschermd worden door groen en de aanwezige ruimte zal economisch gebruikt worden.

Door de decennia heen werden ook verschillende dokken gebouwd. Je ontdekt er de bedrijvigheid van een haven: binnenschepen en zeeschepen worden geladen en gelost. Het Sifferdok is het hart van de Haven van Gent met een polyvalente functie. Hier gebeurt gemengde overslag van stukgoederen en droge massagoederen (vooral kolen en graan). Het Rodenhuizedok dient vooral voor het lossen en laden van granen en allerlei vloeibare producten.


Natuur

Daar het hele kanaal eigenlijk één groot havengebied is, zou je kunnen denken dat de natuur daar geen kans maakt. Maar havengebieden zijn eigenlijk ook een beetje natuurgebied. Er zijn zeldzame waarnemingen te doen op de terreinen waar geen activiteit is. De totale oppervlakte is vaak groter dan de oppervlakte van natuurgebieden. Door het lozen van warm koelwater vriest het kanaal niet dicht. Spectaculair hoge concentraties zeldzame watervogels komen er overwinteren. Tellingen wijzen uit dat de Gentse haven zelfs voldoet aan de Europese normen om er een beschermd vogelreservaat van te maken.

Op verschillende al dan niet verdoken plekjes vallen er uitzonderlijke waarnemingen te doen. Zo huist er op de torens van beide electriciteitscentrales Rodenhuize en Electrabel Langerbrugge een slechtvalk, zijn er aan de koelwaterlozing van de Rodenhuizecentrale opvallend veel vissen en vogels te spotten en tref je op de oevers ter hoogte van Sidmar helmgras aan - een typische zoutvegetatie die daar goed gedijt door de ertsinspoeling van het bedrijf.

Op Nederlands grondgebied zijn er wel twee natuurgebieden ten oosten van het kanaal, beheerd door Staatsbosbeheer. Ten oosten van Sas van Gent treft men Canisvliet, een kreekrestantengebied (ca. 100 ha) met een rijke historie, ontstaan uit schorren en slikken.
Rondom Axel heeft Staatsbosbeheer een drietal forten in haar beheer. Ooit lagen de Staatse en Spaanse forten aan de rand van het Zeeuws-Vlaamse krekengebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is er flink gevochten rondom deze verdedigingswerken. Veel forten zijn verdwenen, slechts hier en daar zijn nog restanten te zien. De Staats-Spaanse Linies vormen nu een internationaal 'herstel'-project. Er wordt getracht de oude verdedigingswerken herkenbaarder en beleefbaarder te maken.


Milieu

Het milieubeleid gevoerd door de Haven van Gent bestaat uit het tegenhouden van stof door het overdekken van transportbanden, het besproeien van kolen - met kanaalwater, aanplanten van bomen en de aanleg van milieubermen.

In 1989 haalde de waterkwaliteit van het kanaal een zeer slechte score, zowel op gebied van zuurstofverzadiging als van biologische waterkwaliteit. Er wordt echter een lichte verbetering vastgesteld. In 2005 behoort het kanaal van Gent naar Terneuzen tot de klasse 'matig verontreinigd'. De waterbodem van het kanaal is echter 'zwaar verontreinigd', wat een ernstig probleem stelt voor het baggeren van de grote hoeveelheid aanwezig slib. Ook heeft de Gentse havenzone ernstig te kampen met de fijnstofproblematiek.

En tot slot nog dit: het duurzaam ontwikkelen van de Gentse Haven betekent dat de bedrijven én de overheid tijd en geld investeren in de sociale, ecologische en economische ontwikkeling van de regio. Pas dan zullen de bedrijvigheden van de haven en haar industrie kunnen groeien en verankerd blijven.
Inhoud

De Milieuboot
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door
de Vlaamse overheid.
Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Jessica Minten, Kathleen Van Damme, Vanessa Van Liedekerke

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angélique Corthals