Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 52 / april 2008
Inhoud
Tijd en ruimte voor natuur en zachte recreatie langs de Zuid-Willemsvaart
Het kanaal in het meest oostelijke puntje van Vlaanderen, de Zuid-Willemsvaart, vormt vanaf mei 2008 het decor voor de educatieve milieuboottochten. Jongeren en volwassenen krijgen tussen Eisden en Bree een mooi beeld van dit historisch belangrijke kanaal. We lichten hier alvast een tip van de sluier over de geschiedenis, de functies, de waterkwaliteit, etc.

Hoe het begon

Al in de 16de eeuw dacht men de Maas en de Schelde met elkaar te verbinden door een kanaal aan te leggen tussen de Maas en de Demer. Toch zou dit idee pas onder het bewind van Napoleon Bonaparte (1798-1811) in daden omgezet worden. Napoleon wilde een Rijn-Maas-Scheldeverbinding onder de naam ’Le Grand Canal du Nord’. Deze grootse plannen begonnen met de aanleg van een voedingskanaal, tevens de basis voor het huidige kanalenstelsel in de Kempen.

In de 19de eeuw werd het voedingskanaal verbreed en doorgetrokken tot in ’s Hertogenbosch. De toenmalige Koning der Nederlanden, Willem I, gaf zijn naam aan de gekende Zuid-Willemsvaart.
Toen de scheepvaart begin 20ste eeuw uit haar oevers begon te barsten en de ondertussen gegraven Kempische Kanalen de grotere schepen niet meer aankonden, werd het Albertkanaal gegraven. Dit kanaal nam de functies van transport en industrie over. De Zuid-Willemsvaart werd begin 20ste eeuw 3 maal rechtgetrokken. Gezien de beperkte technische middelen waarover men beschikte, moest men de hoogtelijnen volgen, waardoor het kanaal een aantal bochten vertoont.

Natuur en recreatie krijgen de bovenhand

Toen het Albertkanaal het transport van grind en steenkool overnam, kwam er plaats vrij voor andere functies langs de Zuid-Willemsvaart. Door de verschillende rechttrekkingen van de Zuid-Willemsvaart kregen heel wat natuurgebieden langs afgesneden bochten de kans om tot ontwikkeling te komen. Ook de grindontginningen gaven onrechtstreeks aanleiding tot een aantal waardevolle natuurgebieden.

Het natuurgebied Bergerven en omgeving vormen de kern van een groots natuurinrichtingsproject waardoor de natuurwaarde van het gebied nog zal vergroten. Het domein van meer dan 570ha wordt beheerd door de natuur- en milieuvereniging Limburgs Landschap. Konikspaarden en Schotse hooglanders worden ingezet om het gras rond de grindplassen kort te houden (begrazingsbeheer). Bergerven ligt aan de rand van het Kempens Plateau in een historische meander van de Maas. Door grindontginning tussen 1973 en 1992 ontstonden er verschillende plassen, samen goed voor ruim 50ha open water. De steilrand van het Kempens Plateau en omgeving is beplant met naaldbossen (Corsicaanse en grove dennen).

Maar de Zuid-Willemsvaart leent zich ook uitstekend voor sport en ontspanning. Waterskiën en jetskiën kan je op verschillende aangeduide locaties en er zijn ook tal van plaatsen om te vissen. Aan de hand van het Grensoverschrijdend Fietsroutenetwerk, een realisatie van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland(1), fiets je op de verharde trekwegen naar de mooiste plekjes in het grensgebied tussen België en Nederland.
Verder werden er de laatste jaren nog extra aanlegsteigers voor pleziervaart gebouwd. Ter hoogte van de wachthaven van Eisden, waar ook een ‘spotter(2)’ staat, is een rustplaats voor fietsers en voetgangers.

Weetje

Eisden wordt in de volksmond ook wel ‘het verzonken dorp’ genoemd. Dit is te wijten aan de algemene grondverzakkingen in de streek als gevolg van de steenkoolontginning.
De exploitatie van steenkool op 800m diepte door Eisden-mijn veroorzaakte bovengrondse verzakkingen tot wel 7m. Het mijnverzakkingsgebied gaat van Eisden tot Lanklaar. De dorpskernen van Eisden, Leut en Meeswijk liggen door de verzakkingen zo laag dat ze onder water zouden komen te staan indien er geen grondwater werd opgepompt. Dit grondwater werd vroeger in het kanaal geloosd. Sedert 1960 wordt dit water door de drinkwatermaatschappij VMW (Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) gedeeltelijk nuttig aangewend voor de drinkwaterbevoorrading.

Wat zullen we drinken?

Het drinkwater in Limburg is afkomstig van grondwater. 30% van dit Limburgse drinkwater is afkomstig van grondwaterwinningen in het Greeven (Eisden). De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) zorgt voor het oppompen, zuiveren en de distributie van het Limburgs drinkwater.
De waterwinning zelf gebeurt via 15 afzonderlijke putten van elk 12 tot 21m diep, die geboord zijn tot in de grindafzetting van de alluviale vlakte. Samen kunnen deze putten een debiet leveren van 1500m3 per uur.
De behandeling van het ruw water is in het waterproductiecentrum Eisden hoofdzakelijk toegespitst op het verminderen van de ‘agressiviteit’. Dit wordt verwezenlijkt door het verhogen van de zuurgraad (streefwaarde = pH 8,2) door:
-

toevoegen van kalkmelk om een deel van het koolzuurgas te binden;

 
-

dubbele beluchting die het resterende koolzuurgas telkens met de helft vermindert; daarnaast zorgt de beluchting er ook voor dat het zuurstofgehalte verhoogd wordt;

 
 
-

toevoegen van natriumhydroxide om het resterend koolzuurgas te binden.

 Na de behandeling vloeit het water in 2 reinwaterkelders (inhoud = 2 x 1000m3). Hier wordt het behandelde water preventief ontsmet. Van daaruit wordt het water via 2 hogedrukpompen naar het leidingnet van Maasmechelen gepompt en via het reservoir Maasmechelen (inhoud 10.000m3) naar het opjaagstation(3) As. Van daaruit worden Genk, Zutendaal, As, Opglabbeek, Meeuwen, Zonhoven, Heusden-Zolder, Koersel en een gedeelte van Houthalen bevoorraad. Het waterproductie- en behandelingscentrum werkt volledig automatisch.

Waterkwaliteit

Zowel op vlak van biologische waterkwaliteit als hoeveelheid zuurstof speelt het Maasbekken een prominente rol in Vlaanderen. Een BBI van 7 of meer, en een ‘aanvaardbare’ tot ‘matig verontreinigde’ zuurstofhuishouding liggen een stuk boven het Vlaamse gemiddelde. Zwaar verontreinigd oppervlaktewater wordt in het Maasbekken niet aangetroffen.
Hoewel in het verleden de nitraatnorm vaak werd overschreden, ligt de gemiddelde nitraatconcentratie in 2006-2007 slechts iets boven het Vlaams gemiddelde (29,8 t.o.v. 26,5mg NO3/L). Hoewel een lichte verbetering te merken is, is er nog werk aan de winkel.
In gevolge een cadmiumverontreiniging op de Maas in Wallonië werd in februari 2006 een concentratie van 28,4 µg/L gemeten in de Maas te Maaseik, een gehalte van 17,8 µg/L in het Albertkanaal te Lanaken en 15,1 µg/L in de Zuid-Willemsvaart te Lanaken. De pesticidenlozing eind juli 2007 was het 2e 'lozingsschandaal’ op korte tijd met onder andere een massale vissterfte als gevolg.
In deze gevallen is er niet enkel een grote bezorgdheid voor vissen en andere waterbewoners, maar ook voor de volksgezondheid. Een groot deel van het Maaswater stroomt naar het Albertkanaal en de Kempische kanalen. AWW voorziet met water uit het Albertkanaal een miljoen Vlamingen van drinkwater. Het prijskaartje van zulke rampen is dus niet enkel op financieel, maar ook op ecologisch vlak vaak niet duidelijk.Voetnoten
1. Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland is een organisatie die, in opdracht van de Vlaamse overheid, de provincie en de gemeenten, werkt aan een verantwoorde toegankelijkheid en natuurbeleving van natuurgebieden in het noordoosten van Limburg.
2. ‘Spotters’ zijn periscopen die niet alleen een prachtig uitzicht geven op het landschap rondom je, maar die je aan de hand van filmpjes, foto’s en geluidsfragmenten informeren over de geschiedenis en eigenaardigheden van de streek.
3.In een opjaagstation bevinden zich de nodige hogedrukpompen, die het water vanuit de reinwaterkelders naar de watertorens of rechtstreeks in het distributienet pompen. Vanuit het opjaagstation start een gehele cyclus, die het gezuiverde drinkwater tot bij de klanten transporteert en het beschikbare water van een constante druk voorziet.


Het programma met de trajecten en vaardata van de milieuboot vind je op www.milieuboot.be.
Telefonisch kan je info opvragen op 053 72 94 20. Per mail is vzw De Milieuboot bereikbaar op .

Het project 'Educatieve Milieuboottochten' wordt gesteund door de Vlaamse overheid,
departement LNE, afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen.

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angélique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret