Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 58 / september 2009
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU

Scheldedag - Zondag 27 september • Lillo en Doel

Langs de Schelde stroomafwaarts van Antwerpen, ter hoogte van Lillo, Zandvliet en Doel, strekken zich unieke buitendijkse natuurgebieden uit.
Het Galgenschoor, het Groot Buitenschoor en het Schor van Ouden Doel zijn zeldzame brakwatergetijdengebieden, bestaande uit slikken en schorren.

Op zondag 27 september organiseren Natuurpunt en partners een grote Scheldedag om de natuurpracht van de schorren en de unieke kansen voor natuurontwikkeling langs de Schelde in de kijker te zetten.

Wat we je zeker aanbevelen:

1. Aan boord van de Verdi krijg je een mooi overzicht van de buitendijkse natuurgebieden langs de Schelde – van Lillo, voorbij het Verdronken Land van Saeftinghe, tot in de bocht van Bath. Een natuurgids geeft een woordje uitleg.
Er zijn afvaarten om 10u, 11.30u, 13u, 14.30u en 16u.
Een ticket kost 5 euro, te koop aan de Natuurpunt-stand op de dijk van Lillo.

2. Een eindje voorbij het Schor van Ouden Doel stellen het Agentschap voor Natuur en Bos en de NV Waterwegen en Zeekanaal je het natuurontwikkelingsproject in Hedwige-Prosperpolder voor.

3. Vanuit Doel kan je heerlijk ‘neerkijken’ op de Prosperpolder: het onthaalcentrum op de hoek Hertog Prosperstraat-Carolusstraat biedt je een blik op de toekomst van het gebied (met tentoonstelling en hoogtewerker voor een ‘skyview’ op het natuurontwikkelingsproject Hedwige-Prosperpolder).

Je bent welkom vanaf 10u!

Watertips voor de Open Bedrijvendag van 4 oktober

Tijdens de open bedrijvendag stelt de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) van 10 tot 17u de watertoren van Koolskamp en het waterproductiecentrum Cadol in Heverlee open voor het grote publiek.
De watertoren in Koolskamp (2002) is met een bereik van 35.000 consumenten een van de grootste watertorens in Vlaanderen. Vanaf de toren heb je bovendien een prachtig zicht op de omgeving.
Het waterproductiecentrum Cadol in Heverlee zorgt voor een groot deel van het Leuvense kraantjeswater. Dit is trouwens niet nieuw. Al in 1890 werd de eerste waterwinning voor de stad vanuit dit site aangelegd. In Cadol wordt ook het hele drinkwatersysteem van Vlaams-Brabant dag en nacht bewaakt en automatisch gestuurd.
Waterkwaliteit van het Zennewater wordt stilaan beter

In Drogenbos, langswaar de Zenne Brussel instroomt, controleert het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) elk jaar het aantal vissoorten. In 2008 zwom hier nog geen enkele vis, dit jaar zijn er zes verschillende soorten gevonden. Ten noorden van Brussel haalden onderzoekers deze zomer maar liefst 500 palingen uit de Zenne. Dat zijn grote hoeveelheden, maar de paling is niet eetbaar. Daarvoor is de bodem nog te zwaar vervuild. Dankzij de nieuwe waterzuiveringsinfrastructuur, voornamelijk deze van Brussel-Noord, is de waterkwaliteit zienderogen verbeterd. Maar vooraleer het visbestand in de Zenne weer evenwichtig zal zijn, zullen er wel nog een paar jaar moeten passeren. Ook is het nodig de stuwen weer passeerbaar te maken, zodat de vissoorten opnieuw kunnen migreren.

Video www.brusselnieuws.be/artikels/stadsleven/weer-vis-in-de-zenne.
Kwaliteit Maaswater voor drinkwaterfunctie teleurstellend

De Maas is een belangrijke bron voor drinkwater van zes miljoen inwoners van Nederland, België en Frankrijk, maar in het Maaswater komen nog steeds (te)veel stoffen voor die problemen opleveren voor de drinkwaterbereiding. Dit blijkt uit het jaarrapport ‘De kwaliteit van het Maaswater in 2008’ van RIWA-Maas. In RIWA-Maas zijn alle waterbedrijven verenigd die uit het Maaswater drinkwater moeten bereiden. De ongewenste hoeveelheden onkruidbestrijdingsmiddelen zijn al jaren een knelpunt, en resten van medicijnen vragen ook in toenemende mate aandacht.
Milieu- en natuurrapport 2008 Vlaams-Brabant

Het aantal meetplaatsen in Vlaams-Brabant met een zeer tot uiterst slechte biologische oppervlaktewaterkwaliteit verminderde sterk in 2007. Het nitraatgehalte in oppervlakte- en grondwater blijft dan weer te hoog. De opgehaalde hoeveelheid afval per inwoner stijgt lichtjes. De Vlaams-Brabander voelt zich het meest gehinderd door het verkeer. Dit zijn alvast enkele korte conclusies uit het nieuwe Vlaams-Brabants milieu- en natuurrapport.

Bestel of download het Vlaams-Brabants milieu- en natuurrapport 2008.
Hoe zit het nu met de verdere aanpak van de Schelde?

In 2001 stelden de Vlaamse en de Nederlandse overheid gezamenlijk een toekomstvisie voorop voor de Schelde van Gent tot de Noordzee. In 2030 zou de Scheldemonding een gezond en multifunctioneel watersysteem moeten zijn dat op duurzame wijze gebruikt wordt voor menselijke behoeften.
Al in 2005 maakten Nederland en Vlaanderen in het Scheldeverdrag harde afspraken over de verdieping van de vaargeul én over concrete natuurherstelmaatregelen (o.a. de ontpoldering van de Hedwige/Prosperpolder). Vandaag zit de uitvoering van dat verdrag in Nederland volledig in het slop. De Nederlandse én Vlaamse milieubeweging ( Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap en Vogelbescherming Nederland) vinden eensgezind dat Nederland het Scheldeverdrag onverkort en integraal moet uitvoeren, ontpoldering incluis.
Het Agenschap voor Natuur en Bos (ANB) engageerde zich voor een groot aantal projecten dat werk maakt van de internationale natuurdoelstellingen langs de Schelde ( Scheldeproject). Een groot deel van de werking van het Scheldeproject kadert binnen het geactualiseerd Sigmaplan en het Strategisch plan Haven van Antwerpen. Het moet Vlaanderen op een natuurlijke en efficiënte manier verder wapenen tegen overstromingsgevaar, kan enkel mits een integraal en toekomstgericht waterbeleid waarbij economische slagkracht, natuurherstel en scheepvaart in alle veiligheid kunnen samengaan.

Neem ook eens een kijkje op https://www.vlaamsehavens.be/.

Neem ook eens een kijkje bij het Schelde InformatieCentrum!


www.scheldenet.be is hét informatiepunt over alles op, rond en in de Schelde, vanaf Gent tot aan de monding in de Noordzee. Met niet alleen over de prachtige natuur in het Schelde-estuarium en hoe je daarvan kan genieten, maar ook over de economische betekenis van de rivier, de bescherming tegen overstromingen en nog veel meer. Je vindt er ook een hele agenda met evenementen en activiteiten!
De 'Seine-Scheldeverbinding' op Vlaams grondgebied, vandaag en in de toekomst

De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) werkte samen met Grenzeloze Schelde aan twee studiedagen over het Europees binnenvaartproject ‘Seine-Scheldeverbinding’ op woensdag 2 en donderdag 3 september 2009. Doelpubliek was op de eerste plaats beleidsverantwoordelijken en betrokken ambtenaren van de gemeenten langsheen het traject, van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en van de Vlaamse overheid. Dag twee waren ook heel wat natuur- en milieuverenigingen van de partij. Er waren sprekers van W&Z, Europese Commissie, bekkenwerking, Havenbedrijf Gent, Promotie Binnenvaart Vlaanderen, ANB, Toerisme Leiestreek, VMM, UGent, INBO, Intercommunale Leiedal, provincie West-Vlaanderen, …

De eerste dag was er een van verkenning en ontmoeting op en langs de Ringvaart om Gent, het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Gent-Brugge-Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie. Het centrale thema was die dag ‘Binnenvaart binnen de internationale Seine-Scheldeverbinding'. Tegen 2016 moet het Vlaamse deel van het tracé, tussen Gent en Wervik, aangepast zijn om schepen met 3 lagen containers en een vracht van max. 4.400 ton vlot te laten varen. Een rits aanpassings- en infrastructuurwerken aan die waterwegen staan dan ook op het programma, zijn in uitvoering of al uitgevoerd: aanpassen van de vaarweg en de bruggen, nieuwe sluizen, aanleg van passeerstroken.

De tweede dag stond dan het thema ‘Rivierherstel Leie binnen de Seine-Scheldeverbinding’ centraal, met bijzondere aandacht voor de Leie tussen Deinze en Wervik. De nieuwe binnenvaartverbinding vraagt een heleboel aanpassingen van de waterwegen en hun infrastructuur. Een ideaal moment om met alle betrokkenen ook eens na te denken over de toekomst van de Leie en haar vallei. Want hoe kunnen thema’s als ecologie, landschap en recreatie een plaats krijgen binnen dit Europees project?

In een volgende nieuwsbrief geeft Grenzeloze Schelde uitgebreid verslag van de studiedagen.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Sophie Boitsios, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Pieter Meeremans, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret