Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 61 / oktober 2010
Inhoud
Leuven, stad aan het water

Integraal waterbeheer is, zeker in en om stedelijk gebied, meer dan water alleen.
Overal in Europa herovert het water meer en meer de stadscentra. Het water terug in de stad brengen staat op vele plaatsen bovenaan de politieke agenda. Herinrichting en (her) waardering van de waterlopen, ontwikkeling van activiteiten op en langs het water …: de stad richt haar blik naar het water en speelt de aanwezigheid van water als troef uit!

Zoals zoveel steden ontstond ook Leuven in een ver verleden aan een rivier, in haar geval aan de Dijle. De stad groeide organisch rond de kronkelende rivier. Maar door de watervervuiling en de regelmatige overstromingen bekoelde de liefde tussen beide snel. De oorspronkelijke stedelijke navelstreng verdween geleidelijk uit het stadsbeeld.
Maar ook de stad Leuven besloot enkele jaren geleden de Dijle waar mogelijk terug zichtbaar te maken. 'De Dijle levend door Leuven' is nu een uitgangspunt bij elk stedenbouwkundig project.

Dijleterrassen worden aangelegd ter vervanging van de loodrechte muren die aan de kant van de Dirk Boutslaan de rivier van de stad scheidden. Door een trapsgewijze uitgraving vanaf de straatkant naar de Dijle ontstaat een aangename publieke ruimte waar de bezoekers bijna letterlijk met hun voeten in het water kunnen staan. De onderste twee terrassen kunnen bij hevige neerslag door de rivier in beslag genomen worden en overstromen. De Dijleterrassen brengen het stadspark van de Dirk Boutslaan ook dichter bij de rivier waardoor een aantrekkelijke publieke ruimte ontstaat waar men kan onthaasten en genieten van het water en de natuur in de stad.

Er is het stadsvernieuwingsproject rond de Vaartkom, bekend als voormalige industriële site. Bedoeling is dat de Vaartkom grondig zal veranderen naar een nieuw levendig stedelijk centrum aan een uniek waterfront. Door de inrichting van de publieke ruimte wil men de mogelijkheid creëren om de Vaartkom beter op de omliggende gebieden te laten aansluiten, waardoor geen geïsoleerd eiland wordt ontwikkeld, de leefbaarheid kan worden gegarandeerd en verbindingen als ‘vanzelfsprekend’ worden ervaren. Men wil dan ook aansluiting vinden op grotere landschappelijke gehelen. De belangrijkste centrumfuncties, pleinen en nieuwe parken moeten de link vormen naar het aanwezige water en de waterbeleving moet maximaal worden.

Een derde belangrijk voorbeeld van stadsvernieuwing in Leuven met oog voor het water is de heraanleg van de Kapucijnenvoer. Door het verplaatsen van de weg en het openleggen van de Voer krijgt de stad Leuven een groene entree. Centraal in het ontwerp staat een ruime grasvlakte die zacht helt richting de opnieuw opengelegde Voer waardoor deze ruimte iets afgescheiden zal zijn van het drukke verkeer en meer aansluiten bij de Voer, die opnieuw in het straatbeeld opduikt.

Naar aanleiding van de verschillende projecten rond water in de stad Leuven organiseerden de werkgroep 'Water in de Stad' van Grenzeloze Schelde en de stad Leuven op 6 oktober een studiedag*. Deelnemers waren betrokken beleidsvoerders, personen uit de administraties, milieu- en natuurverenigingen (zowel gemeentelijk, provinciaal als gewestelijk), (toekomstige) stedenbouwkundigen, leden van milieu- en GECORO-raden, geïnteresseerde burgers, media.
Ze kregen de kans om te ontdekken hoe de Dijle de blauwe draad vormt doorheen de stadsvernieuwing waarbij rekening gehouden wordt met een aantal economische en sociale voorwaarden. Tijdens die studiedag kwamen een aantal sprekers aan het woord van o.a. Natuurpunt, de Vlaamse Milieumaatschappij en Omgeving cvba. Hun presentaties vind je op de website van Grenzeloze Schelde.

Ook op de website van de stad Leuven is veel info beschikbaar over de Dijleterrassen, het openleggen van de Voer, het project rond de Vaartkom, ….


*Deze studiedag was een organisatie van Grenzeloze Schelde vzw - werkgroep 'Water in de Stad', in samenwerking met stad Leuven en De Milieuboot vzw en met medewerking van Natuurpunt, VMM afdeling Operationeel Waterbeheer, W&Z afd. Zeekanaal.

 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Peter D'Herde
Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret