Nummer 71 - juni 2013
Terug

Wijziging decreet Integraal Waterbeleid:
minder plannen, minder structuren, meer transparantie, meer efficiëntie

Op initiatief van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering onlangs een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd. De organisatie en de planning van het waterbeleid in Vlaanderen worden eenvoudiger en transparanter. Notarissen, vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen worden verplicht om kopers en huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen.

Het decreet Integraal Waterbeleid (2003) regelt de planning, het overleg en de organisatie van het waterbeleid in Vlaanderen. Het decreet zet ook de Europese kaderrichtlijn Water (2000) en de Europese Overstromingsrichtlijn (2007) om in Vlaamse Regelgeving.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Deze wijziging zorgt voor een beter, want afgeslankt en efficiënter bestuurlijk kader voor het waterbeleid in Vlaanderen, en vermindert de planlast. Bovendien versterken we de rol van de lokale besturen in de totstandkoming van het waterbeleid. Wij hebben hen meer dan ooit nodig om het draagvlak voor maatregelen op het terrein voor een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen overstromingen te verhogen.”

Vereenvoudigde structuur

De planningscycli op bekken- en op stroomgebiedniveau worden in elkaar geschoven. In de plaats van 2 stroomgebiedbeheerplannen, 11 bekkenbeheerplannen en 100 deelbekkenbeheerplannen komen er nu 1 stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en 1 voor de Maas, met 11 bekkenspecifieke delen. Deze plannen bepalen hoe de overheid de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater wil verbeteren en hoe ze onze watersystemen wil beheren om het overstromingsrisico te beperken en onze watervoorraden te beschermen.

Het blijft ook niet bij plannen. Ook de uitvoering wordt operationeler en flexibeler. Zo wordt voortaan gewerkt met jaarlijkse wateruitvoeringsprogramma’s. Dat maakt bijsturingen om in te spelen op onvoorziene of wijzigende omstandigheden binnen de krijtlijnen van het overkoepelende plan, makkelijker. Een voorbeeld van dergelijke acties zijn de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones.

Ook de structuren worden aangepakt. Op dit moment zijn 52 waterschappen actief voor de 103 deelbekkens in Vlaanderen. De waterschappen worden afgeschaft en opgenomen in de 11 bekkenbesturen. Het bekkenbestuur zelf wordt verder opgesplitst in een algemene bekkenvergadering en een bekkenbureau om de lokale betrokkenheid te verhogen.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits: “Ons engagement voor het beter beheren van de waterkwantiteit is een dagdagelijkse taak voor mijn waterwegbeheerders en mezelf. Een vereenvoudiging van het decreet Integraal Waterbeleid kan hier alleen maar toe bijdragen. Uit het decreet werden een aantal praktische organisatorische aangelegenheden geschrapt of vereenvoudigd, zodat direct kan ingespeeld worden op maatschappelijke noden, plaatselijke omstandigheden.”

Informatieplicht over ligging in overstromingsgevoelig gebied

De aanpassing aan het decreet voert ook een nieuw juridisch instrument in: de informatieplicht. Voortaan moeten vastgoedmakelaars, immobiliënmaatschappijen en notarissen potentiële kopers en huurders duidelijk informeren of het bewuste onroerend goed al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. Die informatieplicht wordt via een waterparagraaf opgenomen in vastgoedaktes.

In publiciteit voor een verkoop, een langdurige huur of andere belangrijke vastgoedtransacties moet vermeld worden of het goed (of een gedeelte ervan) gelegen is in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied of in een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone. Zo voorkomen we dat een potentiële contractant investeert in onderhandelingen voor een goed waarin hij achteraf niet geïnteresseerd is net omdat het in een overstromingsgevoelig gebied, een afgebakend overstromingsgebied of een afgebakende oeverzone ligt.

De kaart van deze gebieden is te raadplegen via https://www.watertoets.be of via https://geo-vlaanderen.agiv.be/geo-vlaanderen/watertoets/

Overgenomen van https://www.politics.be/persmededelingen/35555/.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven