Nummer 71 - juni 2013
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Ook waterbeestjes slachtoffer van bijendodende pesticiden

Nieuw grootschalig veldonderzoek toont aan dat het systemische pesticide Imidacloprid een nefaste invloed heeft op libellen en andere waterdieren, zoals eendagsvliegen, slakken en schaaldieren. De onderzoekers vergeleken 8 jaar monitoringsgegevens van Imidaclopridconcentraties in het oppervlaktewater met waarnemingen van waterdieren. In waterlopen en rivieren, waar de concentraties hoger waren dan de toegelaten norm, daalde de soortenrijkdom met 70%.

Gelezen in de Beleid.flits 373 - 8 mei 2013 van Natuurpunt

Goede score voor Vlaamse zwemzones

Het zwemwater aan de kust en in de Vlaamse zwemvijvers scoort meer dan behoorlijk. Dat bleek uit de langetermijnbeoordeling van alle Europese zwemvijvers en badplaatsen door de Europese Commissie. Dankzij de frequente wateranalyses van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), wordt een verminderde waterkwaliteit ook snel opgemerkt.

De actuele waterkwaliteit en de langetermijnbeoordeling van de Vlaamse zwemzones kan je raadplegen op www.kwaliteitzwemwater.be.

26 juni: infomoment Sigmaplan Kalkense Meersen

Het Sigmaplan is een ambitieus en wijdvertakt plan voor een betere waterveiligheid en natuurontwikkeling rond de getijdenrivieren in Vlaanderen. Wat is de kracht van het Sigmaplan? En hoe zijn de Sigmaprojecten ondertussen gevorderd?

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) organiseren op woensdag 26 juni een infomoment in het gemeentehuis van Wichelen, vlak bij het projectgebied Cluster Kalkense Meersen. Via interviews en een infomarkt maak je kennis met de initiatiefnemers en de verschillende Sigmaprojecten. Je krijgt een introductie over het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, dat binnenkort wordt afgerond. Met geleide wandelingen wordt dat Sigmaproject in de kijker geplaatst.

Van Saeftinghe tot Sigma

Wil je meer weten over klimaatverandering in het Scheldeland? Benieuwd wat er in jouw buurt verandert?
Vijf lezingen en vier excursies maken van klimaatverandering en waterbeheer een ‘dicht-bij-mijn-bed’-verhaal. Tijdens deze uitstappen maak je op het terrein kennis met het nieuwe Scheldebeheer.
Ook kinderen zijn welkom. Bij elke excursie is er een aangepaste wandeling of activiteit voorzien voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (met uitzondering van de excursie op 24 augustus).

De vormingsreeks ‘Van Saeftinghe tot Sigma’ is een organisatie van CVN samen met Natuurpunt Educatie, vzw Durme en de Minaraad Stad Temse.

Meer info

Nieuwe website Lillo-Potpolder

Over de natuurontwikkeling in Lillo-Potpolder heeft de schorrenwerkgroep Galgeschoor - Groot Buitenschoor in samenwerking met het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO), Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de website www.lillo-potpolder.be opgezet.

Opvolging van het visbestand in de Zeeschelde:
resultaten voor 2012

Op zes plaatsen langs de Zeeschelde bemonsterden INBO-medewerkers de visstand via gerichte staalnames of steekproeven tijdens het voorjaar, de zomer en het najaar van 2012.

Het rapport draagt bij tot een evaluatie van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in het Scheldebekken. Het presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand in de Zeeschelde voor 2012.
Op pagina 61 van het rapport lees je een samenvatting.

Hier kan je het rapport downloaden.

150 jaar tolvrije Schelde

Naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het Schelde Vrij-verdrag zet het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen met verschillende partners en projecten de Schelde in de kijker. Een greep uit het aanbod: begeleide havenboottochten, havenbustours en stadswandelingen waar bezoekers alles te weten zullen komen over 150 jaar Schelde Vrij. Het orgelpunt van het feestjaar vormt een tentoonstelling in het FelixArchief over het maritieme verleden van Antwerpen en haar toekomst.

Meer info

10de Waterforum - 23 september 2013
Ecologisch herstel, van doelstellingen naar resultaat

Zowel de Kaderrichtlijn Water als de Habitatrichtlijn leggen de lat hoog voor ecologisch herstel in Vlaanderen. Op het 10de Waterforum wordt gezocht naar raakvlakken om de doelstellingen van beide richtlijnen te halen.
Heel wat waterlopen stromen door Natura-2000 gebieden. Maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen voor het verbeteren van de toestand van die waterlopen zorgen voor een betere biodiversiteit en dragen bij aan de doelstellingen van de Habitatrichtlijn. Door de planning en uitvoering van de herstelmaatregelen goed op elkaar af te stemmen, kunnen belangrijke kansen en win-win situaties gecreëerd worden. Op het 10de waterforum van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) probeert men lessen te trekken aan de hand van de resultaten van de herstelmaatregelen.

Meer info

Beneluxconferentie 2013

Noteer alvast in je agenda! Van 21 tot 23 oktober 2013 in Apeldoorn(Nederland) gaan ‘NMEers/EDOers’ samen met de jeugd uitwisselen en denken over de relatie tussen NME/EDO en de transitie naar de groene economie (betekenis, rol, gevolgen, competenties, enz).

Meer info

Foto: Reuters - Albert Gonzalez Farran - UNAMID - 19-03-2013

Wereld kijkt aan tegen dreigend watertekort

"Hoewel water op het eerste zicht alomtegenwoordig is, is maar een fractie van het water op onze planeet beschikbaar als drinkwater", zei VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon onlangs in een toespraak op de Internationale Dag van de Biodiversiteit. "We leven in een wereld van onzekere watervoorziening, waar de vraag het aanbod vaak overtreft. De waterkwaliteit haalt vaak de minimumstandaard niet. Onder de huidige trends zal niet voldaan kunnen worden aan de toekomstige vraag naar water."

Volgens de VN-secretaris-generaal is er een sterk verband tussen water, voedselvoorziening en de klimaatverandering. Daarom moeten er inspanningen geleverd worden om de milleniumdoelstellingen te halen en een nieuwe agenda voor na 2015 uit te stippelen, waarbij een aantal doelstellingen op het vlak van duurzaamheid, water en biodiversiteit een belangrijk onderdeel kunnen vormen.

Gelezen in Argus actueel van 27 Mei 2013

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven