Nummer 72 - oktober 2013
Terug
Het Kanaal Roeselare-Leie, verbindingsas in een bedrijvige regio

Het Kanaal Roeselare-Leie verbindt Roeselare met de Leie in Ooigem. Omdat het kanaal uitmondt in de Leie behoort het tot het Leiebekken.

Het Kanaal Roeselare-Leie en de Mandel ter hoogte van Ingelmunster

Een kanaal voor de industrie

Een goede verbinding is noodzakelijk voor de economische ontplooiing van een stad. Ook Roeselare wilde zo'n verbinding. De Mandel die door Roeselare stroomt, was in het verleden wel bevaarbaar maar niet ideaal als waterweg. Halfweg de 19de eeuw werd beslist om een nieuw kanaal te graven tussen Roeselare en de Leie. De werken duurden 9 jaar en op 1 januari 1872 werd het kanaal opengesteld voor de scheepvaart. Het Kanaal Roeselare-Leie ontwikkelde zich vanaf de jaren '30 tot de economische slagader van de regio.

Het water in het kanaal

Het kanaal begint in Roeselare en eindigt in Ooigem (Wielsbeke), waar de sluis van Ooigem de overgang maakt tussen het kanaal en de Leie. Het nodige water voor het kanaal wordt opgepompt uit de Leie in Ooigem.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het kanaal in Roeselare gevoed zou worden met water van de Mandel. Nu gebeurt dat slechts uitzonderlijk. Tijdens langdurige regens en hoge waterstanden komt het Mandelwater in het kanaal door het optrekken van de schotbalken aan de kop van de vaart in Roeselare.

Waterkwaliteit kanaal en Mandel

De Mandel ter hoogte van Emelgem

Er wordt weinig geloosd in het kanaal en er komen weinig beken in uit. De waterkwaliteit is dan ook vrij goed. Beken die het kanaal kruisen, gaan via duikers (sifons) onder het kanaal door en monden uit in de Mandel.

De Mandel loopt op linkeroever evenwijdig met het kanaal. Omwille van de slechte waterkwaliteit werd de Mandel op vele plaatsen ingekokerd en dus aan het zicht onttrokken (bv. in Roeselare en Izegem). Maar een ingekokerde beek kan bij hevig regenweer lang niet zoveel water afvoeren, wat wateroverlast met zich kan meebrengen.
Gelukkig geven de laatste kwaliteitsmetingen voor de Mandel nu een iets betere kwaliteit aan dan pakweg tien jaar geleden, toen ze nog een dode beek was. Maar de Mandel voldoet nog lang niet aan de kwaliteitsdoelstellingen. Een belangrijke reden hiervoor is de lage zuiveringsgraad van de aanpalende gemeenten, met uitzondering van Roeselare. Het huishoudelijk afvalwater én ook dat van de industrie komt nog grotendeels ongezuiverd in de Mandel terecht! Wel worden er steeds meer rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) gebouwd waardoor de waterkwaliteit van de Mandel in de toekomst nog zal verbeteren.

Kop van de vaart

De Brabander Voeders in Roeselare

Aan de kop van de vaart in Roeselare vind je het ene bedrijf naast het andere. Grote schepen moeten over een speciale vergunning beschikken om de haven binnen te mogen. Ze zijn vaak te groot om in de havenkom te zwaaien (= scheepsterm voor 'draaien'). Ze moeten er daarom achteruit in varen. Ze kunnen wel zwaaien in de zwaaikom net buiten de haven van Roeselare.

Industrie

In de haven van Roeselare vinden we voornamelijk veevoederbedrijven, betoncentrales en voedingsbedrijven. In totaal staan er een 8-tal laad- en losinstallaties op de kade. Bekende namen van veevoederbedrijven zijn Hanekop - Molens Vanhollebeke, Versele-Laga en De Brabander Voeders. Als voedingsbedrijven vind je er o.a. Maselis en Soubry.
Op het bedrijventerrein Schaapbrugge in Rumbeke (Roeselare) staan 12 gigantische brandstoftanks van Unitank-G&V met een gezamenlijke capaciteit van ca. 230.000 ton. De volledige bevoorrading gebeurt via het kanaal met binnenvaartschepen die hun vracht via een eigen pijpleidingensysteem rechtstreeks lossen in het brandstoffendepot. Hiervoor werd een nieuwe aanleginstallatie langs het kanaal gerealiseerd.

Het bedrijf Spano aan het Kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster

Ook Izegem wordt aangekondigd door opvallende bedrijven. Danis en ForFarmers Hendrix zijn twee veevoederbedrijven. Bij Vandemoortele, dat zich zowel op linker- als op rechteroever bevindt, worden allerlei oliën geproduceerd en verwerkt. Pijpen lopen over het kanaal heen zodat producten en afvalstoffen van de ene oever naar de andere vervoerd kunnen worden.
De aanvoer van de grondstoffen gebeurt grotendeels per schip, de rest met goederentreinen.
In Oostrozebeke ligt het bedrijf Spano (in 2013 overgenomen door de Unilin-groep). Spano heeft samen met Indaver en de afvalintercommunales een systeem van recyclage van afvalhout opgezet. Het afvalhout van de containerparken wordt gerecycleerd tot spaanplaat. Spano besliste om 500.000 m3 houtgrondstoffen per jaar via binnenschepen aan te voeren. Hiervoor is een 155 m lange kaaimuur gebouwd. Ter hoogte van Spano staat een proceswaterinstallatie die door het drinkwaterbedrijf De Watergroep wordt uitgebaat. Het aan het kanaal onttrokken water wordt er mechanisch gezuiverd en fungeert als ruw proceswater voor Spano.

Recreatie

Vissen in het Kanaal Roeselare-Leie

Vanaf de Schaapsbrug begint de eerste snelvaartzone op het kanaal die doorloopt tot de zwaaikom van Izegem. De tweede snelvaartzone loopt van de Wantebrug tot 50 m vóór de sluis van Ooigem.
Izegem heeft een eigen jachthaven en watersportvereniging, Ingelmunster een watersportvereniging.
Ook in Ooigem aan de oude drietrapssluis kunnen jachtjes aanmeren. Naast de jet- en waterskiërs kan je ook meer rustige waterrecreanten tegenkomen. Hengelaars zie je op verschillende plaatsen hun geluk beproeven en fietsers gebruiken het jaagpad voornamelijk op rechteroever.

Natuur

Stroomafwaarts van Izegem, net voorbij de Emelgembrug op de linkeroever, bevindt zich op grondgebied Ingelmunster het natuurreservaat Mandelhoek. Naast moerassen en poelen met specifieke flora en fauna (amfibieën) zijn er ook bosjes, ruigten, droge en natte weiden.

Ondanks het feit dat het Kanaal Roeselare-Leie een goede waterkwaliteit heeft, waren er tot voor kort op dit kanaal nog geen geschikte mogelijkheden waar vissen konden paaien en hun eitjes afzetten. Het visbestand was dan ook bijna volledig afhankelijk van de jaarlijkse visuitzettingen. Met de aanleg van een vispaaiplaats* in Ingelmunster zal het visbestand zich hopelijk meer natuurlijk in stand kunnen houden. Op termijn zouden er nog meer paaiplaatsen komen. Tegen de brug ligt nog een kikkerpaaiplaats.

Paaiplaatsen zijn niet alleen interessant voor de vis- en kikkerbestanden. Ook heel wat waterplanten (gele plomp, dichtbladig fonteinkruid, gedoornd hoornblad,...) en oeverplanten (gele lis, kattenstaart, zeggen en biezen,...) horen bij dit biotoop.

Sluizen

De sluis in Ooigem

Op het Kanaal Roeselare-Leie waren oorspronkelijk twee sluizen: een in Kachtem (Izegem), waarnaar de naam 'Sasbrug' nog verwijst, en de drietrapssluis in Ooigem.
Deze kleine sluizen en de vele ophaalbruggen hinderden echter het toenemende weg- en scheepvaartverkeer. De sluis in Kachtem werd verwijderd.

In Ooigem werd naast de kleine drietrapssluis een grotere sluis gebouwd, die officieel geopend werd op 14 december 1973. De lengte van de schutkolk is 115 m en de breedte is 12,5 m.

De oude drietrapssluis is sinds 2007, na restauratiewerken, opnieuw in gebruik. Ze dient voor het schutten van pleziervaartuigen en maakt een betere regeling van de waterafvoer mogelijk. Deze sluis is meer dan 120 jaar oud (van 1872) en bestaat uit drie opeenvolgende sassen, elk met een verval van 2,40 m. Puntdeuren scheiden de drie sassen. In de deuren zitten schuiven (hefschuiven) die met de hand bediend worden. De drietrapssluis is nu als monument geklasseerd.

* Een vispaaiplaats is via twee buizen met het kanaal verbonden. De buizen zorgen voor een lokstroom die vissen in en uit de paaiplaats doet zwemmen.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven