Nummer 73 - december 2013
Terug

Innovatief pompgemaal op Gondebeek in Melle als oplossing voor wateroverlast

In de provincie Oost-Vlaanderen ligt het stroomgebied van de Gondebeek-Molenbeek en haar zijbeken op het grondgebied van de gemeenten Balegem, Oosterzele, Merelbeke en Melle en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 4 500 ha. De beek ontspringt in Balegem als de Molenbeek en mondt uit in de Schelde in Melle als de Gondebeek.
De Gondebeek kent sterk wisselende waterpeilen en veroorzaakt bij langdurig hoogtij in de Schelde en bij hevige regen regelmatig wateroverlast op talrijke plaatsen in het stroomgebied. Zo werden er in de periode van wateroverlast van midden november 2010 verschillende mobiele pompen ingezet door de civiele bescherming om erger te voorkomen.


Hoe de wateroverlast aanpakken?

Voor heel het stroomgebied werd een computermodel gemaakt en dit wees uit dat er 4 bufferbekkens en een pompgemaal nodig waren om te voldoen aan de gangbare veiligheidsnorm.
Eén bufferbekken werd al in 2007 voltooid t.h.v. de Kasteelstraat in Moortsele (Oosterzele). Het is ca. 18 ha groot, het kan 160 000 m³ water stockeren en is daarmee het grootste bekken in Oost-Vlaanderen onder provinciaal beheer. Ook de gemeente Oosterzele legde in juli 1998 in Balegem, helemaal stroomopwaarts in het stroomgebied, een kleiner bufferbekken aan met een buffervolume van 5115 m³.


Om nog een grotere graad van beveiliging tegen overstromen te garanderen, bouwde de provincie Oost-Vlaanderen in 2013 een pompgemaal aan de monding van de Gondebeek in de Zeeschelde in Melle. Het computermodel begrootte de nodige maximale pompcapaciteit op 6000 l/sec. Het gemaal werd zo geconfigureerd dat 2 pompen van elk 3000 l/sec trapsgewijs in werking treden afhankelijk van het debiet dat zich aanbiedt.


Het pompgemaal: uniek en innovatief concept met liftconstructie

Omdat het zeer moeilijk was om naast de Gondebeek gronden te verwerven voor een nieuw gemaal, koos de provincie voor een innovatief concept: de constructie van een gemaal bovenop de gravitaire uitwateringsconstructie (waarbij water stroomt van een hoger naar een lager gelegen gebied). Elke pomp werd ingebouwd in een liftconstructie die boven de waterloop hangt, zodat ze kan neergelaten worden in de schacht van de ontwateringssluis op het moment dat ze moet draaien. Wanneer de pompen niet meer moeten werken, worden ze opgehaald en ontstaat er opnieuw een vrije doorlaat naar de Schelde. Gravitaire én gepompte afvoer gaan dus door dezelfde koker.

Dergelijk concept is uniek in Vlaanderen. In Nederland werd deze technologie wel al toegepast vb. in het waterschap Scheldestromen voor het verpompen van het water van de Braakman naar de Westerschelde.

Volautomatisch

De werking van het gemaal is volautomatisch. Via een internetapplicatie kan toezicht worden gehouden op de werking en de waterpeilen in de Gondebeek en de Schelde. Het is zelfs mogelijk om de bediening van op afstand over te nemen.

Visvriendelijk

Bovendien is het gemaal visvriendelijk: wanneer de pompen draaien, treedt een stroboscopisch lichtsignaal in werking dat de vissen afschrikt en op afstand houdt.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
- www.milieuboot.be - Uitschrijven