Nummer 77 - januari 2015
Terug

WATER, MILIEU EN NATUURPraktijkdagen Watertoets in Oost-Vlaanderen

Ondanks de invloed van de klimaatverandering op ons watersysteem blijven we grote oppervlakken verharden en bouwen in overstromingsgebied. Dat kan zeer nadelig zijn voor het watersysteem en de negatieve gevolgen van de klimaatverandering nog versterken.
Er is heel wat wetgeving voorhanden om de effecten op het watersysteem te beperken, maar hoe kunnen vergunningverleners, adviesinstanties of ontwerpers praktisch omgaan met die regelgeving? Wat zijn technisch goede oplossingen die ook rekening houden met gebiedsspecifieke kenmerken?
Om hier duidelijkheid in te brengen heeft de Provincie Oost-Vlaanderen recent een beleidskader uitgewerkt, de basis om wateradviezen te formuleren. Met dit beleidskader kunnen gemeentelijke ambtenaren, polders en wateringen, studiebureaus, projectontwikkelaars, architecten en landmeters tijdens een praktijkdag kennismaken en aan de slag gaan met praktijkvoorbeelden en rekenoefeningen.

Je kan deelnemen in Gent op 12 maart, in Sint-Niklaas op 17 maart, in Oudenaarde op 26 maart of in Aalst op 23 april.

Voor de uitnodiging en om in te schrijven, klik hier.

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/water of www.dewaterkant.org.

Congres Publieke Ruimte in het teken van water

Op 3 maart 2015 gaat in Mechelen de tweede editie van het congres Publieke Ruimte van Steunpunt Straten door met als thema ‘ruimte voor water’. De Vlaamse Milieumaatschappij is samen met andere partners betrokken bij de organisatie van het congres.

Volgens recente prognoses zal ook Vlaanderen de komende decennia in toenemende mate worden geconfronteerd met zowel wateroverlast als verdroging. Een doordachte inrichting van publieke ruimten creëert kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Anderzijds biedt water heel wat mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van publieke ruimten te verhogen. Dat vraagt doordachte beleidskeuzes.

De relatie tussen water en publieke ruimte wordt tijdens het congres vanuit diverse perspectieven belicht: stadsontwikkeling, water en groen, robuuste valleien, waterberging en -afvoer, water en bedrijventerreinen.

Meer info

Rivierherstel Leie: Natuurpunt wil reageren op schrapping natuur

"Niets minder dan woordbreuk." Zo reageerde Natuurpunt op de beslissing van de Vlaamse regering om 40% van de voorziene nieuwe natuur in het project rivierherstel Leie op de lange baan te schuiven. Die natuur is nodig om de schade door de infrastructuurwerken aan de Leie in Oost- en West-Vlaanderen te herstellen. De vereniging overweegt dan ook om een Europese klacht in te dienen.

Meer info

Nieuw rapport Megatrends van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Op 11 december is het rapport 'Megatrends: ingrijpend, maar ook ongrijpbaar? Hoe beïnvloeden ze het milieu in Vlaanderen?' voorgesteld in het Vlaams Parlement.
Megatrends zijn al zichtbare en langdurige veranderingsprocessen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de samenleving én het milieu in Vlaanderen.

In opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij hebben zes experten megatrends bestudeerd die belangrijk zijn voor het milieu in Vlaanderen. Ze gingen na hoe die trends ontstaan, hoe ze zich in Vlaanderen manifesteren en hoe ze via grote maatschappelijke systemen ons milieu beïnvloeden.

Lees het volledige rapport

Natuurindicatoren 2014

Een nieuwe INBO natuurindicator, ‘bladontwikkeling eik en beuk’, bevestigt de impact van de klimaatverandering op biodiversiteit: het uitlopen van zowel eik als beuk verloopt vroeger in warme jaren dan in koude. De laatste tien jaren waren verschillende lentes gemiddeld uitzonderlijk warm. Een aantal andere indicatoren wijzen ook op de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur in Vlaanderen.

Het INBO bundelt jaarlijks in het kader van de natuurrapportering de indicatoren waarvoor op Vlaams en/of Europees niveau een beleidsdoel is geformuleerd (MINA -plan 4, PACT 2020, Europese Biodiversiteitsstrategie 2020), de zogenaamde prioritaire natuurindicatoren.

Deze publicatie is beschikbaar op deze site.

7 maart 2015: West-Vlaamse natuurstudiedag

De West-Vlaamse Natuurstudiedag is elk jaar opnieuw de boeiendste infodag rond natuur in West-Vlaanderen. Het thema dit jaar is 'Grote projecten, grote resultaten?', in alle betekenissen. Zowel leken als natuurkenners kunnen er kennismaken met natuuronderzoek, West-Vlaamse natuurverenigingen en met de provinciale overheden. Er zijn heel wat interessante infostands en ook de uitgebreide boekenstand van Natuurpunt is steevast op post.

De studiedag is een organisatie van de Provincie West-Vlaanderen, Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen, KULeuven campus Kortrijk, Agentschap voor Natuur en Bos en de West-Vlaamse Milieufederatie vzw.

Meer info.

2 en 3 april 2015
Tweedaagse van de Boven-Schelde

Informatie volgt later via www.grenzelozeschelde.org.

Nautisch Bezoekerscentrum in Boom focust voortaan op thema’s water en Rupel

Onlangs werd het Nautisch Bezoekerscentrum in Boom officieel heropend. Het informeert rond het thema water in de Rupelstreek. Er is o.a. een silo met een presentatie over het belang van de Rupel als voedings- en transportader en je krijgt er info over de voormalige scheepswerven met het gerestaureerde schip Clotilde als één van dé publiekstrekkers.

Meer info.

Grootschalige werken op en langs de Dender in Geraardsbergen

Waterwegen en Zeekanaal NV is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van grootschalige werken in Geraardsbergen. Er komt een nieuwe stuw en momenteel is ter voorbereiding van die werken begonnen aan de installatie van een noodstuw. De bouwvergunning voor de eigenlijke werken is momenteel in aanvraag. De werken zullen minstens 3 jaar duren.

Meer info

Zie ook: www.dender.be/thema/stuwen/stuw-van-geraardsbergen

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven