Nummer 84 - december 2016
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

De Vlaamse Milieumaatschappij rapporteert:
drinkwater in Vlaanderen haalde alle kwaliteitseisen in 2015

De kwaliteit van het drinkwater aan de kraan was goed in 2015. Uit de analyse van de controles van de watermaatschappijen blijkt dat het drinkwater voldoet aan alle kwaliteitseisen. We moeten wel aandacht blijven hebben voor loden leidingen in huis of in openbare gebouwen.

Lees meer

Stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021

Waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid streven naar een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in de Vlaamse rivierbekkens. Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde geeft hierbij de richting aan. De brochures voor de verschillende bekkens in Vlaanderen lichten de maatregelen en acties toe die in de periode 2016-2021 worden genomen om de toestand van het water in die bekkens te verbeteren.

Lees meer

Plannen voor de Demervallei

Tijdens de Demerdag op 28 oktober ll. bekrachtigden de gemeenten, provincie en gewest de toekomstvisie voor de Demer- en Laakvallei. Die visie hoort bij het Sigmaplan en wil dus wateroverlast voorkomen en riviernatuur terug meer kansen geven. Voor de Demer worden hermeandering, semi-natuurlijke overstroming en herstel van 'kwelgebieden' naar voor geschoven.

Lees meer

Natuurpunt hoopt dat de visie snel zal leiden tot de eerste positieve acties op het terrein.

Project Zennegat werkzaam vanaf 2017:
adembenemend getijdengebied

Vanaf volgend jaar is Vlaanderen met het 'Zennegat', binnen het Sigmaproject 'Dijlemonding', een overstromingsgebied rijker. Via een speciale in- en uitwateringssluis zullen vloedgolven dagelijks in gereduceerde vorm het Zennegat in- en uitstromen. Zo ontstaat een getijdenlandschap van slikken en schorren. Eind dit jaar wordt de overloopdijk aan de Dijle afgewerkt. Bij stormtij zal overtollig rivierwater over deze dijk het gebied binnenstromen.


Meer info op Sigmaplan.be

Opengraven Nederschelde in Gent van start gegaan

In het centrum van Gent is op 8 november officieel gestart met het openleggen van de Nederschelde. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft samen met schepen Filip Watteeuw van Stad Gent de eerste aarde uitgegraven. De eerste fase van de werken begint aan de kant van de Bisdomkaai. Als de werken zullen afgerond zijn, zal de Schelde haar plaats in de stad een stukje teruggekregen hebben.

Meer info

Waterwegen en Zeekanaal gaat Kanaal Bossuit-Kortrijk opwaarderen voor de scheepvaart

Waterwegen en Zeekanaal heeft het consortium THV Swevo-Arcadis de opdracht gegeven om een integraal ontwerp op te maken voor de opwaardering van het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De waterwegbeheerder wil tussen de Leie en de Schelde een verbinding realiseren die toegankelijk is voor schepen tot 3000 ton. Het nieuwe kanaal moet stedelijk en landschappelijk in het stadsweefsel van Kortrijk geïntegreerd worden.

Lees meer

Van 20 mei 2017 tot 9 juni 2017 zijn er Educatieve Milieuboottochten op het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Meer info

Bufferbekkens ruimen voor minder wateroverlast en voor meer natuur in Oost-Vlaanderen

Niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar ook met het oog op vrije vismigratie en om een paaiplaats te creëren, gaat de provincie Oost-Vlaanderen het bufferbekken op de Bettelhovebeek in Zottegem ruimen.
Dit en ander nieuws kan je lezen in de nieuwe editie van de Waterstand, de nieuwsbrief van de provincie Oost-Vlaanderen over hun integraal waterbeleid.

Lees meer

Bond Beter Leefmilieu: Vlaamse klimaatresolutie is doorbraak in klimaatbeleid

Op 23 november is in het Vlaams parlement de Vlaamse klimaatresolutie voorgesteld. Bond Beter Leefmilieu steunt deze resolutie omdat er voor het eerst kamerbrede steun is voor een toekomstgerichte doorbraak in het klimaat- en energiebeleid. BBL bespreekt de dossiers die volgens hen de belangrijkste zijn.

Meer info

Folder Wonen langs onbevaarbare waterlopen: rechten en plichten

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem.
De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar dat kunnen ze niet alleen. Wie langs een waterloop woont, moet zich aan regels houden. In de folder 'Wonen langs onbevaarbare waterlopen' (2016) van de Vlaamse overheid lees je welke afstand van de waterloop je moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe je tewerk gaat bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop.

Meer info

De Vlaamse economie vergroent, maar op een langzame wijze

Dat blijkt uit de monitor Groene Economie die op 5 december op een studiedag van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Kanselarij en Bestuur werd voorgesteld. De milieukwaliteit verbetert stelselmatig, maar om de langzame evolutie richting groene economie aan te zwengelen, moet een versnelling hoger geschakeld worden. Een geslaagde vergroening leidt tot een veerkrachtigere economie, nieuwe markten die ontstaan en een hoger welzijn.

Lees meer

Grote publiekscampagne redt de Europese Natuurwetten

Op 7 december 2016 hebben president Juncker en zijn Commissie bevestigd dat de Vogel- en Habitatrichtlijnen ongewijzigd blijven en niet worden uitgehold. Daarmee wordt een periode van twee jaar van onzekerheid over het lot van de Europese natuurwetgeving afgesloten. Tegelijk is er afgesproken om de natuurwetten sneller uit te voeren.

Lees meer bij Natuurpunt

Natuurpunt opgelucht:
"Vlaamse regering stuurt voorstellen natuurbeleid bij”

De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt. Na grondige bijsturing van de plannen lijkt de toekomst van natuur op wandelafstand gered. Natuurpunt is tevreden dat de regering rekening gehouden heeft met de bezorgdheden van 82.000 Vlamingen over natuur in de buurt.

Lees meer

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven