Nummer 84 - december 2016
Terug

Waterbeleid in het Denderbekken in de periode 2016-2021

Om de waterkwaliteit in het Denderbekken verder te verbeteren en er de wateroverlast te verminderen moeten de wateractoren in het integraal waterbeleid maatregelen nemen.
In het stroomgebiedbeheerplan specifiek voor de Dender licht de Vlaamse overheid de maatregelen en acties toe die in de periode 2016-2021 worden genomen om de toestand in het Denderbekken te verbeteren.

Ook de komende jaren zetten waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners in het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een proper en veilig Denderbekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede watertoestand. Zo herstellen ze de structuur van waterlopen, werken ze vismigratieknelpunten weg, breiden ze het rioleringsstelsel verder uit, voorzien ze bijkomende overstromingsgebieden, enz.
Het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde en het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken geven hierbij de richting aan.
Drie gebieden krijgen extra aandacht. Daar wil de overheid in 2027 een goede watertoestand bereikt hebben.
Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen en zo op het terrein sneller tot resultaat te komen.

In de brochure wil de overheid een voorsmaakje bieden van wat je de komende jaren mag verwachten in het Denderbekken. Enkele gebieden en acties worden in de kijker gezet.

Voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast
Het bekkenspecifieke deel voor het Denderbekken bevat enerzijds bijkomende acties om de toestand van het oppervlaktewater in het bekken te verbeteren. Voorbeelden zijn het herstel van de structuur van waterlopen, de opheffing van vismigratieknelpunten en de verdere uitbouw en optimalisering van de afvalwatersanering.

Anderzijds bevat het ook bijkomende acties om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Voorbeelden zijn de geplande nieuwe stuwen op de Dender, de aanleg van bijkomende overstromingsgebieden, het herstel van de historische monding van de Nuchterrijte, een nieuwe loop voor de Steenborrebeek, extra beschermingsdijken en overstromingsgebieden langs de Marke en dijken langs de Molenbeek in Aalst.

Drie aandachtsgebieden
Het Denderbekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.
Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het Denderbekken drie aandachtsgebieden aangeduid, nl. de Marke, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Bellebeek. In deze gebieden wil de overheid in 2027 een goede watertoestand bereiken.
Ook in andere gebieden (Vondelbeek, Molenbeek Erpe-Mere, Molenbeek Terkleppebeek, Dendervallei) staat een gebiedsgerichte werking voorop.

Nieuwe stuwen op de Dender verminderen risico op wateroverlast
De stuwen op de Dender zijn verouderd. De afvoercapaciteit van de stuwen is te beperkt, waardoor de Dender bij zware neerslag buiten haar oevers treedt. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) zal de stuwen op het Vlaamse deel van de Dender één voor één vernieuwen. De stuw van Dendermonde is al gerenoveerd. De komende jaren zijn de stuwen van Geraardsbergen, Idegem, Pollare, Denderleeuw, Aalst en Denderbelle aan de beurt. De werken in Aalst en Geraardsbergen zijn intussen gestart (zie kaders). De stuwen van Pollare, Idegem en Denderleeuw zitten in de studiefase. De stuw van Teralfene verdwijnt op termijn. Het waterpeilverschil bedraagt er slechts een halve meter.

Met de nieuwe stuwen wil men het waterpeil van de Dender beter beheren en voor een beter verloop van de binnenvaart op de Dender zorgen. Bij de werken aan de stuwsluiscomplexen maakt W&Z ook werk van vrije vismigratie op de Dender.

Ga voor meer informatie naar www.dender.be en www.denderbekken.be.

In Aalst bouwt Waterwegen en Zeekanaal NV een nieuwe stuw en sluis een kilometer verder dan het huidige sluiscomplex, voorbij de Zeebergbrug.
Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw met uitkijkplatform.
Er komt ook een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Een vispassage zal het vissen makkelijker maken om langs de stuw en de sluis te zwemmen.

Meer info


In het centrum van Geraardsbergen vernieuwt Waterwegen en Zeekanaal NV de stuwen, het dienstgebouw en de omgeving van het stuwcomplex. De huidige sluis wordt gemechaniseerd.
De ingrepen gebeuren in functie van waterveiligheid, de scheepvaart en aangenamer fietsen en wandelen.

Meer info

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven