Nummer 85 - mei 2017
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Nieuwe brochure voor het Denderbekken

Waterbeheerders, rioolbeheerders en andere partners van het integraal waterbeleid zetten hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Denderbekken verder. Stap voor stap werken ze samen aan een goede toestand.

De nieuwe brochure van het bekkensecretariaat geeft alvast een voorsmaak van wat je de komende jaren in het Denderbekken mag verwachten.

Lees de brochure

Waterinfo.be - Nieuwsgierig naar de (water)stand van zaken?

Wil je de waterstanden in Vlaanderen bekijken?
Worden er overstromingen voorspeld?
Welke percelen liggen in overstromingsgebied?

De folder geeft een overzicht van de belangrijkste data op de website waterinfo.be

Lees meer

31 mei - Provincie Oost-Vlaanderen organiseert:
‘PRAKTIJKDAG INVASIEVE EXOTEN. Hoe ze de pas afsnijden?’

Steeds meer treffen we in onze streken uitheemse planten en dieren aan. Sommige van die exoten gedragen zich invasief. Ze verspreiden zich zo snel en massaal dat ze een bedreiging vormen voor de biodiversiteit, ecologische en economische schade veroorzaken en zelfs problemen kunnen geven voor de volksgezondheid. Grote waternavel, Japanse duizendknoop, Chinese wolhandkrab en Canadese gans zijn maar enkele voorbeelden.

Hoe pak je als terrein- of waterbeheerder deze soorten het best aan? Welke maatregelen zijn er zeker nodig? Hoe bestrijd je ze? Kunnen alternatieve soorten een oplossing bieden? Op deze dag worden kennis en ervaringen gedeeld. Experten geven uitleg.

Meer info over het programma vind je op www.oost-vlaanderen.be/water en www.dewaterkant.org.

Provincie Oost-Vlaanderen
Hoe kan je een goede buur van de waterloop zijn?

Voor wie in de provincie Oost-Vlaanderen langs een provinciale waterloop woont of er professioneel mee bezig is, heeft de provincie bij monde van Jan Matthys een boodschap. Kijk en luister naar wat het alter ego van de bekende Oost-Vlaming Jan Matthys vindt van de Provincie, wat hedendaags waterlopenbeheer inhoudt en hoe je een goede buur van de waterloop kan zijn.

Ontdek in de video wat Jan te vertellen heeft!

Wil je te weten komen

  • wie welke beken onderhoudt en hoe dat in zijn werk gaat?
  • hoe je een vergunning aanvraagt als je zelf werken aan een waterloop wil uitvoeren?
  • aan welke regels beplanting en constructies langs waterlopen moeten voldoen?
  • waar de grens loopt tussen de private eigendom en deze van de waterloopbeheerder?
  • waarom en hoe we schadelijke exotische planten en dieren bestrijden?
  • hoe we modderstromen bij hevige neerslag kunnen inperken?

Lees dan ook de brochure.
Voor een gedrukt exemplaar stuur je een

Europese project LIFE Belini om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren en het overstromingsgevaar te beperken

De Europese Commissie heeft op 17 januari 2017 het project LIFE Belini goedgekeurd. Met dit project investeert Europa samen met Vlaanderen, Brussel en Wallonië in een project voor proper water in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken.
Het project omvat een groot aantal verschillende maatregelen die naast het verbeteren van de waterkwaliteit ook bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en een verdere beperking van het risico op overstromingen. Het ontvangt ruim € 9 miljoen Europese subsidie, goed voor 55% van het totaalbudget.

Projectpartners zijn o.m. de Vlaamse Milieumaatschappij, Leefmilieu Brussel, Service Public de Wallonie, Vlaamse Landmaatschappij, de provincie Vlaams-Brabant, De Watergroep, de Vlaamse Waterweg en Hydrobru.

Europese project LIFE Delta voor de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei

De Europese Commissie keurde ook het Life-project Delta goed. De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant. Van dit bedrag neemt Europa 60% op zich.
Het LIFE-project situeert zich in twee natuurgebieden in de Demervallei op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant: het Schulensbroek en het Webbekomsbroek-Borchbeemden. Dit ambitieuze project wordt gerealiseerd door verschillende partners: Natuurpunt, het Agentschap voor Natuur en Bos, de VMM en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Vispopulatie in de Zenne herstelt zich, maar nog lange weg te gaan

De algemene ecologische staat van de Zenne blijft ver verwijderd van de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water. Er is wel opnieuw vis. In 2016 is er in de Zenne zelfs voor het eerst ook in het zuidelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest opnieuw vis aangetroffen.
In het 'Zennekanaal' blijft de positieve trend wat betreft de biologische waterkwaliteit sinds 2004 gehandhaafd, maar het kanaal bevat een groot aantal invasieve exoten.

Lees meer over het onderzoek van de VUB en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van de biologische kwaliteit van waterlopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016

Mestrapport 2016 beschikbaar

Het Mestrapport 2016 van de Vlaamse Landmaatschappij staat online. Het geeft een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen en is een belangrijke bron van informatie, zowel voor de beleidsmakers als andere betrokken actoren.

Bekijk het Mestrapport 2016
Van pagina 78 tot 116 lees je over de impact van mest op ons oppervlakte- en grondwater.

Natuurrapport 2016. Aan de slag met ecosysteemdiensten

Het natuurrapport vormt het tweede deel van het ecosysteemassessment voor Vlaanderen dat de basis legt voor een beleid dat rekening houdt met het behoud en het herstel van biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Het eerste deel (Natuurrapport 2014) was een uitgebreide analyse van de toestand en de trend van ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Dit tweede deel reikt tools aan om met ecosysteemdiensten aan de slag te gaan.

Natuurrapport 2016 downloaden

De Dijle in Mechelen weer boven de grond

Het ziet er naar uit dat de Binnen-Dijle in de zomer van 2018 weer bovengronds stroomt aan de Zandpoortvest in Mechelen. Bij de heraanleg van de ring, eind jaren 1970, werd dit deel van de Binnen-Dijle overwelfd. Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen zijn gestart met de werken.

Lees meer

Stroomversnelling voor de Leiewerken in Harelbeke

Waterwegen en Zeekanaal NV en THV LeieLand zijn volop bezig met de uitvoering van de Leiewerken in Harelbeke. De bestaande sluis en stuw maken plaats voor nieuwe, grotere exemplaren en de omgeving van de Leie ondergaat een metamorfose. Intussen is de oude sluis volledig afgebroken en wordt er binnenkort gestart met de bouw van de nieuwe sluis.

Lees meer
Op onze website vind je foto’s van het Suizencomplex Harelbeke in 2013

Samenleven met de bever: zo kan het

Een studie van de Universiteit Antwerpen toont dat er in Vlaanderen voldoende leefgebied is voor meer dan 900 beverfamilies, ruim 7 keer meer dan er vandaag leven. Die vestiging zal in de praktijk niet altijd zonder uitdagingen verlopen, want de bever is een echte 'landschapsarchitect'.

Lees het artikel van Natuurpunt

Geïntegreerd referentiemeetnet voor zoetwatervissen in Vlaanderen Resultaten 2013-2015

In 2013 startte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met het geïntegreerd referentiemeetnet voor zoetwatervissen in Vlaanderen. Dit nieuwe meetnet is beter afgestemd op de informatienoden van de Kaderrichtlijn Water en van het Natura 2000-netwerk.


Meer weten?

Ernstig bedreigde palingen zwemmen onze Vlaamse rivieren op na 6000 kilometer lange trektocht

Met de lente is ook de jonge paling of glasaal terug. Vanuit zee zwemmen ze de rivieren en kanalen op, een tocht vol hindernissen. Hun aantal is, hier maar ook elders in Europa, nog slechts een fractie (2%) van wat aan glasalen 50 jaar geleden de rivieren opzwom.

Lees meer op de site van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Meer steuren gemeld in Noordzee

Een herhaalde oproep in Nederlandse vakblad Visserijnieuws heeft vijf nieuwe meldingen opgeleverd van steuren die in de Noordzee gevangen zijn. De vangstmeldingen worden momenteel door experts onderzocht, maar afgaande op de foto’s die door de beroepsvissers zijn aangeleverd, zijn het naar alle waarschijnlijkheid allemaal zeldzame Europese Atlantische steuren.

Gelezen in Nature Today van 19 maart 2017. Nature Today bericht over actuele gebeurtenissen in de natuur in Nederland en daarbuiten.

De steur: boegbeeld van trekvissen

De steur staat symbool voor trekvissen in Nederland - dus ook in het Schelde-estuarium - die moeten kunnen zwemmen tussen zout en zoet water voor hun voortplanting. Als de zeldzame Europese Atlantische steur het redt, zijn de rivieren ook voor andere trekvissen geschikt.

ARK-tekenaar Jeroen Helmer bracht de grensoverschrijdende wereld van de steur in beeld. Het resultaat is voor iedereen gratis te downloaden.

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven