Nummer 86 - september 2017
Terug

WATER, MILIEU EN NATUUR

Eerste tijdelijke natuur in Vlaanderen

Het eerste project rond tijdelijke natuur in Vlaanderen werd voorgesteld! De aanpak komt overwaaien uit Nederland, maar is ook daar nog relatief jong, zodat het niet helemaal duidelijk is hoe groot de voor- en nadelen zijn. Die zullen pas de komende jaren écht blijken.
Eén ding is echter van in het begin duidelijk: dit instrument kan mogelijk de natuur (tijdelijk) extra kansen geven op bedrijventerreinen. Het is uiteraard geen vervanging voor de noodzakelijke permanente natuurgebieden, verbindingen en leefgebieden die we zo dringend nodig hebben om onze biodiversiteit te doen overleven.
Tijdelijke natuur is dus misschien een leuk extraatje, maar geen surrogaat voor een geloofwaardig biodiversiteitsbeleid.

Meer info

21 september: symposium Onderzoek milieu & gezondheid -
anno 2017 - focus Vlaanderen

Het Steunpunt Milieu en Gezondheid organiseert op 21 september een symposium voor onderzoekers, beleidsmakers en actoren op het terrein. Het thema milieu en gezondheid, in de brede zin van het woord, staan op het programma. Vanuit een interdisciplinair perspectief - de sprekers hebben een medische, epidemiologische, toxicologische en beleids- of sociaalwetenschappelijke achtergrond - komen innovatie op het vlak van data en meettechnieken en problematieken, inzichten en beleidsinterpretatie aan bod.

Meer info en link om in te schrijven

13 oktober: Waterforum 2017 - Weg van sediment

Elk jaar brengt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeheer (CIW) tijdens haar Waterforum een waterthema onder de aandacht.

Met 'weg van sediment' wordt dit keer een thema aangesneden dat in volle ontwikkeling is: integraal sedimentbeheer in een stroomgebiedbenadering.

Praktisch: 13 oktober 2017, van 9u30 tot 16u.
Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.
Deelname is gratis.

Meer info

2 november: Achtste Deltacongres in Leeuwarden

Op 2 november vindt het achtste Deltacongres plaats in Leeuwarden. Het congres is er voor iedereen die betrokken is bij het Deltaprogramma.

Op het programma staan sessies over waterveiligheid, zoetwatervoorziening, klimaatadaptatie en watergovernance. Verder komt ook het onderwerp participatie aan bod.

Meer info over het Deltacongres vindt u hier.

Nieuwe fiets- en wandelkaart voor de regio Schelde en Durme

De nieuwe fiets- en wandelkaart is een ideale leidraad voor uitjes in de groene streek rond Schelde en Durme. De Z-kaart geeft je niet alleen een overzicht van alle fietsknooppunten, maar vat ook de plannen samen voor de acht projectgebieden in het kader van het Sigmaplan.

Je vindt de gratis Z-kaart van Wetteren tot Kallo in tal van lokale infopunten (bibliotheken, toeristische diensten, wielercafés, B&B’s …) en ook op de veerboten op de Schelde en de Durme.

Bekijk de Z-kaart hier.

Rapport visbestand in het Lippenbroek 2013-2016

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) startte in 2006 met de monitoring van de visgemeenschap in het Lippenbroek, een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij in het Zeeschelde‐estuarium. Er werd jaarlijks, zowel in het voorjaar, de zomer als in het najaar, gevist in drie habitats, telkens met schietfuiken, hokfuiken en elektriciteit.

Het rapport presenteert de resultaten van de opvolging van het visbestand voor de periode 2013-2016 en bevat de trends in de visgemeenschap van elke habitattype voor de periode 2006-2016.

Vervoer van huishoudelijk afval Vlaams-Brabant via binnenvaart een feit

De Vlaamse Waterweg nv, de intercommunales Haviland en EcoWerf in Vlaams-Brabant en afvalverwerker Indaver sloten een overeenkomst voor transport van huishoudelijk afval via de waterweg. De overeenkomst houdt in dat jaarlijks ongeveer 60.000 ton huishoudelijk afval over de binnenwateren wordt vervoerd naar de verbrandingsovens van Indaver in Doel. Op die manier worden jaarlijks zo’n 2400 vrachtwagenritten vermeden.
EcoWerf sluit vanaf eind november aan en zal het vervoer van huishoudelijk afval organiseren vanaf het Kanaal Leuven-Dijle.

Lees meer

Wonen langs een waterloop. Nieuwe brochure van de Provincie Oost-Vlaanderen

De regelgeving rond waterlopen is complex. De Dienst Integraal Waterbeleid van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft de essentie ervan gebundeld in een brochure, in begrijpbare taal en met veel illustraties. Je zal er een antwoord vinden op de belangrijkste vragen die je kan hebben als oeverbewoner. Ook als professioneel kan je heel wat opsteken over hoe om te gaan met waterlopen.

De brochure is gratis.

Meer info op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen

Protos blaast 40 kaarsjes uit

Protos groeide de afgelopen 40 jaar van een vrijwilligersorganisatie tot een professionele ngo met langdurige programma’s in meerdere landen. Van een focus op techniek en infrastructuur evolueerde de ngo naar een strategie van integraal waterbeheer met aandacht voor social engineering en lokale institutionele inbedding. Samen met hun partners werken ze jaarlijks aan drinkwater, sanitair en water voor landbouw voor ongeveer 100.000 mensen en zijn hefbomen tot duurzame sociale, economische en structurele veranderingen.

De relevantie van de organisatie blijft evident want volgens de laatste cijfers van de VN zijn er nog altijd 844 miljoen mensen zonder een basisdienst voor drinkwater, en 2,3 miljard zonder toilet. De door de watercyclus steeds hernieuwde zoetwatervoorraad blijft nagenoeg gelijk, maar moet wel door steeds meer mensen en toepassingen gedeeld worden en dat gebeurt op dit moment nog niet altijd even rechtvaardig, duurzaam en participatief.

Medicijnen in de waterketen. Resultaten verkennend onderzoek in de periode 2014 - 2016

De Vlaamse overheid publiceerde een rapport dat een beeld geeft van de aanwezigheid van medicijnen voor menselijk gebruik in de waterketen. De Vlaamse Milieumaatschappij analyseerde in 2014 en/of 2015 verschillende delen van de waterketen om het probleem in kaart te brengen: afvalwater van gezinnen, bedrijven en ziekenhuizen, gevolgd door analyses van oppervlaktewater, waaronder innamepunten van drinkwater.

De analyses tonen aan dat medicijnen wijd verspreid zijn in het oppervlaktewater.
In het gezuiverde drinkwater komen maar 4 van de 26 opgevolgde stoffen voor waarvan de vastgestelde concentraties niet afwijken van de Wereldgezondheidsorganisatie, die concludeert dat gezondheidseffecten bij deze lage concentraties erg onwaarschijnlijk zijn.

Het rapport downloaden

Voorbereiding waterbeleidsnota 2020-2025 van start

Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de Vlaamse Regering tegen eind 2019 een derde waterbeleidsnota vaststelt, met een visie op het integraal waterbeleid.

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) staat in voor de voorbereiding ervan en werkt tegen eind 2017 aan een blauwdruk. Het ontwerp voor de waterbeleidsnota moet eind 2018 klaar zijn.

Via een participatietraject wil de CIW de individuele leden van de strategische adviesraden en de lokale besturen nauwer betrekken bij de voorbereiding van de waterbeleidsnota.

Meer info? Lees de nieuwsbrief van het CIW

Wat de Vlaamse overheid doet voor een beter klimaat

Het Vlaams Klimaatbeleid zet in op een aantal fronten: de overheid neemt maatregelen om de uitstoot te verminderen (niet-ETS mitigatie), zet in op emissiehandel voor energie-intensieve bedrijven en luchtvaart (mitigiatie-ETS) en voert een aanpassingsbeleid (adaptatie).

Maar zelf kunnen we natuurlijk ook een steentje bijdragen. Tips vind je hier!

Terug

De Milieuboot vzw - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20
- www.milieuboot.be - Uitschrijven