Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 55 / december 2008
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU IN VLAANDEREN
Het Zennegat in Mechelen: nieuwe wandelgids van Coördinatie Zenne

In de reeks ‘Zoektocht naar een rivier’ verscheen een nieuwe wandelgids: ‘Het Zennegat in Mechelen, waar drie waterlopen samenkomen in 1 punt’.
Aan de hand van twee wandelingen van elk zo’n 5 km verken je het Zennegat, waar Dijle, Kanaal Leuven-Dijle en Zenne samenkomen. Er wordt o.m. gefocust op de waterkwaliteit in de drie waterlopen en de werkzaamheden die in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan op til zijn in de Oude Dijlearm, met ook nieuwe kansen voor de natuur.
Als alles volgens plan verloopt zal het Zennegat er tegen 2020 helemaal anders zal uitzien, met zowel een steeds betere waterkwaliteit als een toenemende biodiversiteit.

De wandelgids is een uitgave van Coördinatie Zenne i.s.m. Herman Dierickx. De Vlaamse overheid, Waterwegen & Zeekanaal NV en Natuurpunt verleenden hun medewerking.
Prijs: € 0,50.

Info: tel. 02 206 12 07 - e-mail - www.coordinatiezenne.be
Scheldetocht op woensdag 1 april 2009

Verkenning en ontmoeting op en langs de Zeeschelde tussen Vlassenbroek en Schellebelle.

In navolging van de Tweedaagse van het Schelde-estuarium op 7 en 8 juli 2008, laat Grenzeloze Schelde je, i.s.m. De Milieuboot, graag twee pareltjes van het Schelde-estuarium ontdekken: we stappen door de Vlassenbroekse Polder, een toekomstig overstromingsgebied, en er-varen de Zeeschelde tussen Schellebelle en Vlassenbroek. Zowel op het terrein als tijdens het varen nemen deskundige sprekers en professioneel betrokkenen je mee op sleeptouw.

Binnenkort meer info op www.grenzelozeschelde.org bij 'activiteiten in aantocht'.

Provincie Oost-Vlaanderen ondertekent Lokaal Kyotoprotocol


Op 4 december ondertekende de Provincie Oost-Vlaanderen het Lokaal Kyotoprotocol. Hiermee engageert de Provincie zich om een lokaal klimaatbeleid op te zetten en zelf de Kyotodoelstellingen halen. Het Lokaal Kyotoprotocol houdt volgende vier engagementen in:
1. de eigen CO2-uitstoot reduceren met 7,5 % tegen 2012,
2. burgers en doelgroepen sensibiliseren,
3. rapporteren over het eigen energieverbruik,
4. in de lijn met de internationale verwachtingen/plannen van de Europese Commissie voorbereidingen treffen om tegen 2020 de eigen CO2-uitstoot met minstens 20% verminderen en een aandeel van hernieuwbare energie in het finale energieverbruik van 20% bereiken.

Meer info.

Natuurpunt herstelt leefgebied watersnip met steun van provincie Limburg

Het provinciebestuur van Limburg heeft een project van Natuurpunt goedgekeurd dat het leefgebied van de watersnip in de Vallei van de Zwarte Beek grootschalig herstelt. Dat is goed nieuws, want de watersnip heeft het niet gemakkelijk in Vlaanderen. Er zal een mozaïeklandschap gecreëerd worden dat bestaat uit open, natte graslanden met de nodige structuur, afgewisseld met verspreide moerasbosjes. Natuurpunt rekent op een periode van twee jaar om de werken uit te voeren.

Meer info

Openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen

In de stroomgebiedbeheerplannen worden maatregelen voorgesteld om uitdagingen in het Vlaamse waterbeleid aan te pakken, uitdagingen zoals een goede waterkwaliteit en voldoende water voor iedereen, maar ook de schadelijke gevolgen van overstromingen.

Op 16 december 2008 startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. De plannen liggen vanaf die dag ter inzage in de gemeentehuizen. Iedereen krijgt de gelegenheid ze in te kijken en er opmerkingen met betrekking tot zijn eigen regio over te geven. In februari en maart 2009 worden op verschillende plaatsen in vlaanderen ook inspraakvergaderingen gehouden. Het openbaar onderzoek loopt af op 15 juni 2009.
Naar analogie met een openbaar onderzoek van de bekkenbeheerplannen dat in 2006 liep, herhaalt de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), verantwoordelijk voor de organisatie van het openbaar onderzoek, de informatiecampagne Vol van Water.

Resolutie integraal waterbeleid goedgekeurd door Parlement – regeringsbeslissing in de maak

In regeringskringen wordt aangegeven dat in het kader van het integraal waterbeleid de beslissing over de bekkenbeheersplannen en het uitvoeringsbesluit over de financiële instrumenten in de maak zijn. Ze zouden de komende weken worden verwacht. Reikhalzend kijken wij uit…

Je leest er meer over op de site van de Bond Beter Leefmilieu.

Waterloketvlaanderen.be behaalt AnySurferlabel

De website van het Waterloket, het informatiepunt van de Vlaamse Milieumaatschappij over duurzaam omgaan met water, draagt voortaan het AnySurferlabel. Dit is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.
Websites met het AnySurferlabel zijn voor iedereen bruikbaar – ook voor slechtzienden, (kleuren)blinden, ouderen, en wie een auditieve of motorische handicap heeft.
Door het toepassen van een correct webdesign – met onder meer aandacht voor de algemene gebruiksvriendelijkheid en internationale webstandaarden – heeft AnySurfer niet alleen voordelen voor gebruikers met speciaal uitgeruste apparatuur of software, maar ook voor álle internetgebruikers.

Grotere vrachten via kleinere waterwegen

Het project WATERSLAG (ECSWA = Enhancement of Containerised freight flows over Small Waterways) dat door Waterwegen en Zeekanaal NV, samen met o.a. NV De Scheepvaart en het Nederlandse Incodelta werd opgestart, zal eind dit jaar afgerond worden. Het project Waterslag wil de capaciteit van het goederentransport over de kleinere waterwegen merkelijk verhogen. De geringe laadcapaciteit van deze kleinere waterwegen heeft tot gevolg dat ze door verladers en logistieke dienstverleners (nog) niet optimaal worden benut. Het project Waterslag wil deze trend keren.

Voor meer informatie: www.waterslag.org en www.wenz.be.

Geslaagde studiedag verenigde drie gewesten rond een gezonde Zenne

In het kader van de reeks ‘Water in de stad’ organiseerden Grenzeloze Schelde en Coördinatie Zenne op 11 december ll. een studiedag rond de waterkwaliteit van de Zenne en de waterlopen in het Zennebekken.
De afgelopen jaren werden zowel in Vlaanderen als in Wallonië en Brussel grote inspanningen geleverd om het afvalwater te zuiveren. Vooral dankzij de ingebruikname van grootschalige rioolwaterzuiveringsinfrastructuur, zoals de RWZI Brussel-Noord, is sinds 2007 een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit merkbaar. Maar om verder in die goede richting te evolueren, zijn in de drie gewesten voor belangrijke vuilvrachten nog bijkomende aansluitingen op de zuiveringsinstallaties nodig!

Een uitgebreid verslag van de studiedag vind je binnenkort op de site van Coördinatie Zenne.

Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Rebekka Dossche, Lies Heirman, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret