Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 57 / juni 2009
Inhoud
Cruise door het gemeentelijk waterbeleid in Vlaanderen

Het waterbeleid is een van dé grote uitdagingen voor gemeenten en andere lokale en centrale overheden. Het gemeentelijk rioolstelsel, IBA's (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater) en wateroverlast zijn belangrijke thema's waarvoor een beleidskader moet uitgewerkt worden. Beslissingen dienen genomen, kaderend binnen het integraal waterbeleid.

Zonder rioleringsbeleid geen (kans op) proper water

De huidige Vlaamse regering heeft heel wat financiële middelen vrijgemaakt voor de afvalwaterzuivering. Volgens de milieubeweging bestaat de uitdaging voor de volgende Vlaamse regering erin die middelen ook efficiënt aan te wenden.
Op lokaal niveau dragen de gemeenten een grote verantwoordelijkheid om te komen tot proper water. Gemeenten staan namelijk in voor de inzameling van het huishoudelijk afvalwater via de riolering tot het punt waar een collector van het Vlaamse gewest het afvalwater verder voert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook naar de individuele burger toe kan de gemeente uiteenlopende keuzes maken in haar beleid (inplanting en opvolging IBA's, afkoppelingsbeleid), al dan niet sterk stimulerend of afdwingend.
Gemeenten hebben de mogelijkheid om per rioleringsproject een subsidiedossier in te dienen bij het Vlaamse gewest. Deze subsidies kunnen echter lang in de procedures blijven hangen. De voorziene budgetten worden maar deels uitgegeven. Een en ander heeft te maken met complexe administratieve regelingen, veel betrokken partners en een gebrekkige planning bij sommige gemeenten.


Cruise door het gemeentelijk waterbeleid

Om gemeentelijke mandatarissen te sensibiliseren en te informeren over de verplichtingen, de bevoegdheden, … van gemeenten in verband met water en waterlopen worden in Vlaanderen 'cruises door het gemeentelijk waterbeleid' georganiseerd. Op vraag van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) werd in samenwerking met De Milieuboot vzw een interessante en aantrekkelijke formule uitgewerkt voor de gemeentelijke mandatarissen.
Sinds het najaar 2005 wordt een drietal keer per jaar dergelijke activiteit georganiseerd, steeds in samenwerking met een lokale intercommunale uit de vaarregio van de milieuboot. De belangstelling hiervoor bleek groot.
Al varende beleven de deelnemers de waterweg en haar omgeving. Aan dek geven deskundige sprekers van onder andere (deel)bekkenwerking, Vlaamse Milieumaatschappij, de waterwegbeheerder, drinkwatermaatschappij, …en De Milieuboot toelichtingen over de waterweg, zijn problematiek en de talrijke opportuniteiten.
Daarop volgt een informatief gedeelte met presentaties waarin de focus meer ligt op de waterkwaliteit en het gemeentelijk waterzuiverings- en rioolbeleid. De onderwerpen die aan bod komen, zijn het gemeentelijk rioolbeleid, de recente ontwikkelingen in het ecologisch toezicht op de uitbouw en het beheer van gemeentelijke riolen, het waarom en hoe van afkoppeling van regenwater van de riolering, de financiering van het rioolbeheer en de afkoppeling van regenwater bij bestaande woningen,... Na de toelichtingen is er tijd voor vragen en discussie. Het geheel wordt afgesloten met een lunch, wat een uitstekende gelegenheid biedt voor een nababbel en verdere informatie-uitwisseling.

In juni grijpen nog 2 'cruises door het gemeentelijk waterbeleid' plaats, op het Kanaal Bossuit-Kortrijk en de Dender. Daarbij wordt ook - met medewerking van Grenzeloze Schelde - over de grens gekeken met een stand van zaken over waterkwaliteit en waterzuiveringsinfrastructuur in Wallonië.

Kortom, een interessante vorm van 'er-varen', informatie, discussie en ontmoeting voor gemeentelijke mandatarissen.

Mieke De Leeuw

Info: De Milieuboot vzw, tel. 053 72 94 20 – www.milieuboot.be

 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet, Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Lies Heirman, Dorothée Lequeux, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret