Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 62 / december 2010
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Overstromingen: hoe efficiënt is ons waterbeleid?

Naar aanleiding van de overstromingen van 13 en 14 november jl. wordt er zowel in België als in Nederland druk gedebatteerd.

Waar is het misgelopen? Verschillende oorzaken zijn aan te wijzen: extreme weersomstandigheden, te snelle waterafvoer, te weinig natuurlijke berging, te veel verharde oppervlakte, … Waar situeren zich de knelpunten? En hoe kunnen de problemen in de toekomst aangepakt worden? Wat is er al voorhanden en wat moet er nog gebeuren?

De Milieuboot werkt samen met Grenzeloze Schelde aan een dossier rond de overstromingsproblematiek en de waterbeheersing.

Binnenkort wijdt Grenzeloze Schelde er een themanummer aan dat online consulteerbaar zal zijn!
Budget 2012 voor bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur

De Vlaamse Regering stelde het investeringsbudget voor de uitbouw van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur (rioolwaterzuiveringsinstallaties die het afvalwater van verschillende gemeentes zuiveren) voor het programmajaar 2012 vast op 200 miljoen euro, waarvan 100 miljoen euro in het kader van het lokaal pact met de gemeenten. Ze keurt meteen het Optimalisatieprogramma 2012-2016 van de bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur goed. Ze beslist 50 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de overloop van het investerings- en het renovatieprogramma van vorige programmajaren. Ze gelast de bevoegde minister het Optimalisatieprogramma 2012 ter uitvoering op te dragen aan de nv Aquafin en belast de minister tevens met de opvolging van de uitvoering van dit programma.

Gelezen bij de beslissingen van de Vlaamse regering op 19 november 2010
Lokaal rioolbeheer in Vlaanderen nu in 2 praktische rapporten online

Lokaal rioolbeheer is een vrij ingewikkelde materie in een sector die voortdurend in beweging is. Het is voor de gemeenten dan ook geen sinecure om uit het aanbod van de verschillende rioolbeheerders op de markt de meest opportune keuze te maken.
Nu zijn er twee overzichtelijke rapporten. Beide rapporten zijn raadpleegbaar op de VMM-website en bevatten de meest recente informatie over het aanbod van de verschillende rioolbeheerders in Vlaanderen.

Het eerste rapport biedt een vergelijkend overzicht van de markt per rioolbeheerder en helpt de lokale besturen bij het kiezen van hun saneringspartner. Het tweede rapport vergelijkt de verschillende rioolbeheerders.
Drinkwaterfunctie van de Maas blijft onderbelicht

De Maas is een drinkwaterbron voor zes miljoen mensen in Nederland en België. De Internationale Maas Commissie (IMC) heeft ‘bron voor drinkwater’ benoemd als één van de belangrijkste functies van de Maas.

Hoewel het de goede kant op gaat met de algemene kwaliteit van het water dat door de Maas stroomt, zijn er nog tal van knelpunten voor de drinkwaterfunctie van deze rivier.
Dit blijkt uit het jaarrapport ‘De kwaliteit van het Maaswater in 2009’ van RIWA-Maas, een internationaal samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron voor de drinkwaterbereiding. Eind 2009 is het stroomgebiedbeheersplan voor de Maas vastgesteld. Hierin staan maatregelen om problemen rond de waterkwaliteit van de rivier terug te dringen. Alle aandacht is gericht op verbetering van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. RIWA-Maas is blij met de algemene verbetering van de waterkwaliteit, maar bepleit dat er in de toekomst meer aandacht wordt geschonken aan specifieke drinkwaterproblemen.

Het volledige rapport kan je downloaden via www.riwa-maas.org.
Rapport Meetnet Zoetwatervis 2009: toestand Vlaamse rivieren stabiel

In het kader van het ‘Meetnet Zoetwatervis’ beviste het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vorig jaar 159 locaties verspreid over tien bekkens in Vlaanderen. Afgezien van enkele uitzonderingen stelden ze vast dat de vissamenstelling van de bemonsterde beken weinig veranderd is ten opzichte van de vorige bevissingen in 2004-2006. In het rapport lees je over de evolutie van de vangresultaten op bv. de IJse (Dijlebekken), de Demer, de Mark, de Kleine en Grote Nete, in de Gentse kanalen en op de Zwinnevaart in de Brugse polder.

Je kan het rapport online raadplegen.
Hoe is het gesteld met het milieu in Vlaanderen?: MIRA Indicatorrapport 2010

Goed milieubeleid heeft nood aan actuele en betrouwbare informatie. In het nieuwe MIRA Indicatorrapport 2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zijn de meest recente feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen samengebracht in een handig naslagwerk. De meer dan 100 indicatoren behandelen samen het volledige milieudomein, gaande van milieugevaarlijke stoffen, over klimaatverandering tot afval. Ook de milieudruk van de verschillende sectoren, zoals huishoudens en transport komen in beeld. De indicatoren geven signalen hoe het met het milieu gesteld is en of we op de afgesproken koers zitten.
De publicatie is bedoeld voor beleidsmakers, milieudeskundigen en alle (wakkere) burgers die op zoek zijn naar informatie over het milieu in Vlaanderen. Jaarlijkse rapportering van de toestand van het milieu moet toelaten om tijdig veranderingen te zien zodat het (milieu)beleid passend kan reageren.

Het rapport kan je in boekvorm bestellen of downloaden via www.milieurapport.be/nl/publicaties/mira-t-2010-indicatorrapport.

Realisatie van de Natura 2000-gebieden in Europa: samenwerken en nog eens samenwerken

In heel veel landen bepaalt Europese regelgeving in hoge mate het natuurbeleid. Zo stellen de Vogel- en de Habitatrichtlijn onder andere welke soorten en habitattypen beschermd moeten worden. Alhoewel de doelen duidelijk centraal gedefinieerd zijn, kunnen de middelen of instrumenten die men wil gebruiken, door de individuele landen zelf gekozen worden. Over de implementatie van Natura 2000 werd onderzoek verricht, o.a. door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
Blijkt dat de inhoud van beheerplannen, de manier waarop ze opgemaakt worden, wie er allemaal bij betrokken wordt, hun geldigheidsduur, de instrumenten die voor dat beheer ingezet kunnen worden en wie het beheer zal uitvoeren, sterk verschillen tussen de landen. Ook dat het noodzakelijke beheer van die grote oppervlakte Natura 2000-gebieden de capaciteit van klassieke natuurbeheerders niet zelden te boven gaat en dat er naar nieuwe (samenwerkings-)vormen gezocht moet worden.
Toch blijkt uit verschillende voorbeelden van ‘best practice’ hoe geďntegreerd beheer geen utopie hoeft te zijn.

Drie rapporten resulteerden uit het onderzoek en zijn te vinden op www.inbo.be/publicaties.

Toerisme Vlaanderen en Agentschap voor Natuur en Bos bundelen krachten


Het Agentschap voor Natuur en Bos en Toerisme Vlaanderen gaan in de toekomst nauwer overleggen en samenwerken om het toeristisch potentieel van de domeinen van het Agentschap voor Natuur en Bos te verhogen. Het is de bedoeling ze toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor toeristen, zonder dat de natuur daar onder lijdt. Beide agentschappen ondertekenden daarover begin december een samenwerkingsovereenkomst.

Hoe die samenwerking concreet vorm zal krijgen, kan je hier lezen.
Nieuwe brug over Dender in centrum van Aalst

Onlangs werd in Aalst de nieuwe Sint-Annabrug over de Dender op haar definitieve plaats getild. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) begon vorig jaar in augustus met het vervangen van de verouderde hefbrug door een nieuwe kantelbrug. Afgelopen zomer werden de brugonderdelen op stellingen boven het water geplaatst. Ondertussen zijn de laswerken, om de brug tot 1 geheel te maken, afgerond en is de nieuwe brug dus in haar definitieve positie over de Dender gebracht.
De volgende maanden wordt ook de elektromechanische uitrusting van de brug geplaatst en wordt ze verder afgewerkt. De nieuwe Sint-Annabrug zal zonder onvoorziene omstandigheden in het voorjaar van 2011 gebruiksklaar zijn.
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Peter D'Herde,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme,
Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret