Driemaandelijkse nieuwsbrief van De Milieuboot vzw / nummer 64 / juni 2011
Inhoud
WATER, NATUUR EN MILIEU
Rapport van het Waterbouwkundig Labo over
de overstromingen in de herfst van 2010


Recent werd door het Waterbouwkundig Laboratorium, dat ressorteert onder de Vlaamse overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), een uitvoerig rapport over de 'Wasgebeurtenissen van 11-16 november 2010' afgeleverd. Dit rapport beschrijft de hydrologische gebeurtenissen van die dagen en maakt ook vergelijkingen en analyses. Het vermeldt de belangrijkste knelpunten en geeft ook aanwijzingen voor mogelijke oplossingen. Het heeft niet als doel echte keuzes aan te reiken over wat moet gedaan worden om toekomstige schade van overstromingen te vermijden wat veeleer onder de bevoegdheid van de politieke verantwoordelijken en van de water- en waterwegbeheerders valt.

CIW evalueerde overstromingen van november 2010


Naar aanleiding van de zware overstromingen in de periode van 13 tot 16 november 2010 nam de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) in haar werkplan op dat ze een globale evaluatie van de overstromingen zou opmaken, met voorstellen en aanbevelingen naar het beleid. Op 12 mei 2011 keurde de CIW het globale evaluatiedocument over de overstromingen van november 2010 goed.
Het document bestaat uit twee luiken: een inventaris en een actieplan.

Meer info >>

Overstromingen in het Denderbekken:
op zoek naar oorzaken en oplossingen


In november 2010 werd o.a. de Denderstreek getroffen door ernstige overstromingen. Op vrijdag 17 juni organiseerden de Werkgroep Dender van Grenzeloze Schelde, De Waterkant en Natuurpunt in dat kader een informatief terreinbezoek langs de bovenloop van de Dender op Waals en Vlaams grondgebied. Tijdens dit interregionaal terreinbezoek van Lesinnes over Silly naar Geraardsbergen werden verschillende locaties aan weerszijden van de taalgrens bezocht waarbij de betrokken beheerders en/of bestuurders toelichting gaven bij de overstromingsknelpunten. Ook al bestaande en goed werkende waterbeheersingsconstructies of -maatregelen kwamen aan bod.
Het verslag van deze activiteit kan je hier bekijken.

Dit bezoek kaderde in een activiteitenreeks over 'overstromingen en waterbeheersing in het Denderbekken'. In het najaar wordt een terreinbezoek tussen Ninove en Dendermonde georganiseerd, gevolgd door een infosessie over concrete voorstellen en plannen voor verbeteringen in de toekomst.
Meer info: www.grenzelozeschelde.be

Zennekrant onderzoekt de overstromingen van de Zenne en het Zennekanaal

In deze speciale editie van de Zennekrant, een uitgave van Coördinatie Zenne, gaat uitgebreid aandacht naar de problematiek van de waterbeheersing in het Zennebekken. Waarom waren er zo'n grote overstromingen in november 2011, wat is er toen allemaal gebeurd, wat zijn mogelijke oplossingen? De concrete omstandigheden waarin de overstromingen van Zenne en Zennekanaal van november plaatsgrepen worden geanalyseerd en er wordt gezocht naar doeltreffende maatregelen.

Zennekrant nr. 13
Zenneuitstappen en Zennecafé

Elke maand organiseert Coördinatie Zenne een wandeling, een bezoek of een fietstocht naar één van de waterlopen in het Zennebekken, telkens op een andere plaats in één van de drie gewesten van ons land.
Aan deze wandelingen kunnen individueel geïnteresseerden deelnemen.
Een gids vertelt over de geschiedenis en de actualiteit van de waterloop, over de natuur, de functies...
Een gastspreker geeft bijkomende uitleg over de actuele problemen en uitdagingen in verband met de betrokken waterloop.
Het Zennecafé ter afsluiting vormt een aangenaam moment voor een interessante babbel...
  • 22/07 om 9.30u: op zoek naar de Zennebronnen (fiets-boot combinatie, 26 km fietsen)
  • 18/09 (op autoloze zondag):
    - om 11u: de Zenne en het kanaal in Anderlecht
    - om 14u: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel
Meer info en inschrijven >>
Drinkwaterpeiling 2011:
marktonderzoek bij huishoudelijke gebruikers


De WaterRegulator van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een peiling uitgevoerd bij de Vlaamse huishoudens om hun perceptie ten opzichte van kraantjeswater en de prijs ervan in kaart te brengen. Bijna een kwart van de deelnemers beweert nooit kraantjeswater te drinken. Nochtans wijst onderzoek uit dat het water in ruime mate aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoet en dus perfect geschikt is als drinkwater.

Meer weten? Lees het volledige marktonderzoek.
Verkenning van het Eilandje en het MAS
op woensdag 14 september


Op woensdagnamiddag 14 september kan je samen met Grenzeloze Schelde en Scheldegids kennismaken met het Eilandje - van oude naar nieuwe wereldhaven - en het kersvers opengestelde Museum aan de Stroom (MAS).

Lees meer >>
Project proceswater in Tienen

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft voor Citrique Belge, producent van citroenzuur, in Tienen een koelwaterinstallatie ontworpen die per jaar minstens 1,7 miljoen kubieke meter koelwater produceert op basis van oppervlaktewater uit de Grote Gete. Dankzij de nieuwe installatie blijft de geologische Landeniaanlaag gespaard en wordt er water gebruikt dat afkomstig is uit de Grote Gete. Om het rivierwater te kunnen gebruiken, stroomt het eerst door een watervang met krooshek dat het grof vuil tegenhoudt. Daarna volgt een behandeling om zwevende stoffen te verwijderen evenals een nabehandeling in een slibvang. Voordat het weer in de Gete belandt passeert het nog in de waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf.

Gelezen in de VMM Nieuwsbrief NR 16 | Juni 2011
Info- en ontmoetingsdag:
integratie van water in de openbare ruimte, met focus op de Demer in Diest


Tijdens een info- en ontmoetingsdag op maandag 17 oktober, een organisatie van Grenzeloze Schelde, de bekkenwerkingen van het Dijle-Zenne-, Demer- en Maasbekken en de stad Diest, lichten deskundige sprekers in de voormiddag het thema 'water in de openbare ruimte' toe, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden van stad tot platteland.
In de namiddag staat het project 'Diest en Demer' in de kijker.
Na een korte inleiding over de heropening van de Demer in Diest ontdek je tijdens een gegidste rondleiding hoe de Demer opnieuw in de Diestse binnenstad zal gebracht worden, zonder gevaar voor overstromingen en met helder water zonder geurhinder.

Meer info binnenkort op www.grenzelozeschelde.be
Herstel kademuren Leuven

De Dijle maakt ontegensprekelijk een belangrijk deel uit van Leuven. De rivier kent in de Leuvense binnenstad een nauwe doorgang, en dus ook een beperkte afvoercapaciteit. Om wateroverlast in de binnenstad tegen te gaan zorgde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stroomopwaarts al voor heel wat extra opvangcapaciteit in het natuurlijk overstromingsgebied de Doode Bemde in Neerijse en het wachtbekken in Egenhoven.
De laatste jaren zien we dat er zich steeds intensere regenbuien voordoen. Het water moet dus ook snel en veilig door Leuven kunnen afgevoerd worden. De VMM stelde als waterbeheerder vast dat de oude kademuren, die de huizen dragen of tuinen afscheiden van de waterloop, op vele plaatsen al ernstig beschadigd zijn en dringend aan herstelling toe zijn. Om de herstellingen uit te voeren wordt de waterstand door de VMM laag gehouden. Het is uiterst belangrijk om deze muren in een goede staat te herstellen om de veiligheid van de bewoners te verzekeren en de doorstroming van de Dijle in de binnenstad te garanderen.
Het herstel van de kademuren gebeurt binnen het Europese project FloodResilienCity. Door mee te werken aan dit project leert de VMM ook hoe andere Europese landen omgaan met wateroverlast in stadscentra. De voorziene einddatum van het project is maart 2012.

Meer informatie >>
Mechelen krijgt in 2012 nieuw Vlietenmuseum

De Stad Mechelen opent volgend jaar een ondergronds Vlietenmuseum op de IJzerenleen. Onder de IJzerenleen loopt een vliet die dateert uit de veertiende eeuw. De vliet werd in fases overkapt en is de perfecte locatie om wat meer uitleg te geven over de vele vlietjes die Mechelen rijk is. Omdat de overkapte vliet in de Tweede Wereldoorlog als schuilkelder werd gebruikt, is ze ingedeeld in negen compartimenten. Die blijven behouden om ook het schuilkeldergevoel terug naar boven brengen. Het museum zal ook aandacht geven aan de prauw van Nekkerspoel, een uit één eiken boomstam gehouwen prehistorische prauw van 8,40m lang uit de periode 500-200 vóór Christus, daarmee de oudste in het land gevonden boot. Het Vlietenmuseum opent begin 2012.
Wereldwaterweek:
Responding to Global Changes -
Water in an Urbanising World
21-27 augustus 2011


Van 21 tot 27 augustus wordt in de Zweedse hoofdstad Stockholm de jaarlijkse Wereldwaterweek gehouden, dit keer rond het thema verstedelijking en watervoorziening. Kan een betere stedelijke planning van watergebruik en hergebruik bijdragen aan het verminderen van sociale en economische spanningen tussen en rondom steden?
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van
de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret