Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 67 / april 2012
Inhoud
Nieuwe editie MIRA Indicatorrapport 2011: ook op vlak van water is er nog werk aan de winkel!
MIRA - het Milieurapport Vlaanderen - analyseert en evalueert de toestand van het leefmilieu en het milieubeleid in Vlaanderen en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

Jaarlijks wordt een indicatorrapport opgemaakt dat een selectie bevat van feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen. Meer dan 100 indicatoren behandelen samen het volledige milieudomein. De bedoeling is actuele en betrouwbare milieu-informatie aan te bieden aan beleidsmakers, milieudeskundigen en geÔnteresseerde burgers. Indicatoren maken de vooruitgang in een milieuprobleem zichtbaar en tonen waar bijkomende inspanningen nodig zijn.

In een notendop een paar indicatoren op vlak van waterverbruik en waterkwaliteit in Vlaanderen:
  • Blijkt dat het waterverbruik in Vlaanderen het laatste decennium met 10% gedaald is. Het waterverbruik gaat dus wel stapvoets de juiste richting uit, maar een hogere efficiŽntie is nodig. Bovendien zorgen onze hoge bevolkingsdichtheid, intensieve industrie en landbouw op een beperkte oppervlakte ervoor dat de druk op de watervoorraden in Vlaanderen groot is. Bijkomend wordt verwacht dat de kansen op ernstige watertekorten zullen toenemen door de klimaatverandering.
  • De huishoudelijke vuilvrachten die de Vlaamse oppervlaktewateren te verwerken krijgen, zijn in de periode 2000-2008 verder gestaag afgenomen door de systematische uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering. Toch hebben de huishoudens nog steeds een belangrijk aandeel in de gekende belasting van het oppervlaktewater met stikstof (N, 30% in 2008) en fosfor (P, 44%).
  • In de loop van de voorbije twee decennia is de biologische kwaliteit van de Vlaamse oppervlaktewateren, gemeten met de Belgische Biotische Index (BBI), traag maar gestaag verbeterd. Het percentage meetplaatsen met een uiterst of zeer slechte kwaliteit nam sterk af en het percentage met een matige of goede kwaliteit nam sterk toe. Deze positieve evoluties zijn het resultaat van de uitbreiding en verbetering van de openbare waterzuivering en van de inspanningen van de bedrijven en de landbouw.

    Maar, lang niet alle meetpunten vertonen een verbetering van de biologische kwaliteit.
    De doelstelling van het MINA-plan 3+ (2008-2010), 40% in 2010, werd niet gehaald en de doelstelling voor 2010 is nog maar een tussenstap op weg naar de einddoelstelling. Zowel de Europese als de Vlaamse wetgeving stellen immers dat overal de goede ecologische toestand of het goed ecologisch potentieel gehaald moet worden, in principe tegen 2015. De afstand tot die doelstelling, die voor macro-invertebraten aan een andere index dan de BBI getoetst wordt, is nog erg groot. Bovendien moeten naast de macro-invertebraten verscheidene andere criteria gerespecteerd worden om aan deze doelstelling te voldoen.
  • Maar een minderheid van de meetplaatsen heeft een gezonde visgemeenschap. Nochtans verbetert de toestand langzaam, maar helaas niet overal. Om de visgemeenschappen van alle Vlaamse waterlopen in een goede toestand te brengen, is er nog erg veel werk te doen, zowel op het vlak van de fysisch-chemische kwaliteit als van de structuurkwaliteit (bv. knelpunten voor vismigratie wegwerken, waterlopen een meer natuurlijke inrichting geven).
Een algemene conclusie is dat nog forse inspanningen nodig zijn. Om de vuilvrachten die in het oppervlaktewater terechtkomen verder te reduceren is het nodig de openbare waterzuivering verder uit te breiden en te verbeteren (bv. aanpak overmatig werkende overstorten, foutief aangesloten huishoudens) en zeker ook toe te zien op een reductie van de verliezen vanuit de landbouw. Tevens moeten onze waterlopen een meer natuurlijke inrichting krijgen (bv. hermeandering, natuurvriendelijke oeverinrichting Ö).

Nog andere milieuindicatoren voor Vlaanderen lees je in het Indicatorrapport 2011 of vind je op www.milieurapport.be.

Bond Beter Leefmilieu wijdde een extra nummer van hun beleidsb@BBel aan het milieurapport.
 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw, Heleen Haven,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme, Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem, Arnout Willockx

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret