Driemaandelijkse uitgave van De Milieuboot vzw / nummer 67 / april 2012
Inhoud
De watertoets in de praktijk - bis
Op 7 februari 2012 organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met vzw De Waterkant de studiedag 'De watertoets in de praktijk'. 250 deelnemers bogen zich over de vernieuwde watertoets.
Sinds 2006 wil de watertoets nagaan of nieuwe bouwprojecten of ruimtelijke plannen geen negatieve impact hebben op het watersysteem, zowel op vlak van kwaliteit als van kwantiteit. Na een grondige evaluatie gelden vanaf 1 maart 2012 nieuwe spelregels voor dit instrument. Over de lusten en lasten werd heel wat gedebatteerd, maar de rode draad door de studiedag was vooral dat de watertoets heel veel kansen creëert. Enkele voorbeelden die aan bod kwamen op de studiedag werken alvast inspirerend.


Overleg - praten werkt!

In Evergem zorgde de Hindenplas, een ingekokerde waterloop, al jaren voor overlast. Een gebied van 20ha zou bijkomend worden ontwikkeld als woongebied, waarbij de omwonenden letterlijk vreesden voor nóg meer nattigheid. Water was er trouwens niet het enige knelpunt, ook de mobiliteit in het gebied vroeg aandacht. Tijdens een intensieve week van overleg met alle betrokken partners en belanghebbenden werd de situatie geanalyseerd en werden knelpunten in kansen omgebogen. De waterparagraaf in het betreffende RUP nam de voorgestelde maatregelen op: recuperatie van hemelwater, gescheiden afvoer van afval- en hemelwater, compensatie van niet-waterdoorlatende oppervlakten , heraanleg van de vroegere grachten … De aandacht voor de waterbeheersing in het gebied leverde bovendien een absolute meerwaarde voor de leefkwaliteit van de wijk: bestaande groenstructuren werden versterkt om extra buffercapaciteit en infiltratiemogelijkheden te creëren. De inrichting van het gebied bood tegelijk een oplossing aan de mobiliteitsproblemen en voorzag in trage wegen voor voetgangers en fietsers die korte routes boden naar attractiepolen.

Integrale visie

Ook in Sint-Martens-Latem werden de koppen bijeengestoken om het hoofd te bieden aan de waterproblematiek. Bij de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent werd de verdere ontwikkeling van het voormalige woonuitbreidingsgebied Hooglatem afhankelijk gesteld van de uitvoering van waterbeheersingswerken. Partners vanuit verschillende disciplines ontwikkelden een sterke visie voor het projectgebied. De aanleg van aangename, nieuwe woonwijken ging gepaard met de oplossing van de wateroverlast, o.a. door de winterbedding langs bestaande beken open te houden, twee dijken aan te leggen en twee aantrekkelijke waterpartijen te creëren. De Westerplas is ondertussen uitgegroeid tot een paradijs voor watervogels, fietsers en wandelaars.

Ruimte voor water werd ook in Eeklo als een kans voor waardevolle stedelijke ontwikkeling aangegrepen. Meerdere projecten, zowel in het centrum van de stad als in het buitengebied, werden gerealiseerd waarbij water werd gebruikt als opportuniteit om de ruimte vorm te geven en een extra (natuur-) belevingselement toe te voegen.
Niet alleen lokale overheden, maar ook Veneco˛ als intergemeentelijk samenwerkingsverband, benadrukten het belang van de watertoets. Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen voert Veneco˛ het wateronderzoek zo vroeg mogelijk in het planproces uit en dit opnieuw in overleg met de betrokken gemeenten, toekomstige bedrijven en waterbeheerders.

Inspiratie

Bij de verschillende cases kwam telkens het belang naar voor van een verregaand overleg met alle betrokkenen bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium in het planproces, alsook van een aanpak op maat. Water wordt niet langer als een probleem beschouwd, maar biedt kansen voor zachte recreatie, mobiliteit, aangenaam wonen, groenvoorzieningen en natuurontwikkeling. Deze concrete, inspirerende voorbeelden smaakten alvast naar meer. Met een goed toegepaste watertoets achter de hand wordt last omgebogen tot lust en zorgt water mee voor de verfraaiing van onze provincie.

Alle presentaties en een fotoverslag van de studiedag vind je op www.dewaterkant.org/studiedag-watertoets.php.
(1)Dit artikel, dat inzoomt op een paar concrete voorbeelden, hebben we gelezen in De Waterstand, de nieuwe digitale nieuwsbrief van de provincie Oost-Vlaanderen over het waterbeleid van de provincie. In de vorige nieuwsbrief van De Milieuboot - nr. 66 - kon je al een algemeen artikel lezen over de watertoets.
 
Inhoud

De Milieuboot vzw
De Gheeststraat 16 -
9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 - fax 053 80 87 43
E-mail - www.milieuboot.be
Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom via e-mail.

De werking van De Milieuboot wordt gesteund door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Redactie: Dolores Baita, Christine Braet,
Annelies De Graeve, Mieke De Leeuw,
Filip Uyttersprot, Kathleen Van Damme,
Martine Van de Vijver, Riet Van Mieghem

Vormgeving: Els Vanhaeght & Angelique Corthals

ICT consultancy: Gunter Van Dyck, Kenneth Demaret